Wydarzenia
Wydarzenia

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
odbył się konkurs pt.  Pierwsza pomoc i zasady BHP w szkole i zakładzie pracy.

Współorganizatorami konkursu byli Koło nr 15 i Zarząd Oddziału Poznańskiego SEP.

Decyzją ZOP SEP zostały ufundowane nagrody za udział w tym konkursie.

Podczas konkursu obecny był i wręczał nagrody wiceprezes OP SEP Ryszard Niewiedział

2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 02 
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
 2014 konkurs BHP 01  2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01 2014 konkurs BHP 01
2014 konkurs BHP 01  

hagerpoloW dniu 28 maja 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015
odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna n.t.
PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH

 

Program Konferencji:
9.00 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00÷10.15 – Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
10.15÷10.45 – Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych – dlaczego? – Stanisław Osiński (PHU ELSTAN, Poznań)
10.45÷11.15 – Ochrona przepięciowa – oferta DEHN – Andrzej Białorusow (DEHN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa)
11.15÷11.45 – Kompleksowa i skuteczna ochrona przepięciowa – Dariusz Szymkiewicz (Hager Polo Sp. z o.o., Tychy)
11.45÷12.15 – P r z e r w a k a w o w a
12.15÷12.45 – Wyniki badań ograniczników typu I kombinowanego dostępnych w Polsce – dr inż. Jarosław Wiater ( Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP)
12.45÷13.15 – Niedotrzymanie standardów przez producentów SPD przyczyną awarii SKR na trasie E-65 – dr inż. Mieczysław Laskowski (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
13.15÷13.30 – P a n e l d y s k u s y j n y
13.30 – Z a k o ń c ze n i e k o n f e r e n c j i

 

Pliki do pobrania:

[kliknij na tytuł referatu i pobierz plik z prezentacją]:

innowacjePOLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI
Platforma współpracy i transferu innowacji

Spotkania brokerskie
10.06 2015 r.,11.00-14.00 Międzynarodowe Targi Poznańskie,
pawilon 15 sala B
(stan na 20 maja br.)

    Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym i naukowo-badawczym  nawiązania realnej współpracy pozwalającej wykorzystać osiągnięcia w obszarze innowacji jednej ze stron do celów drugiej strony lub nawiązać w tym zakresie współpracę tych stron, a w szczególności umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi wynalazcami będącymi autorami innowacyjnych rozwiązań mających wysoki potencjał oraz pełną gotowość wdrożeniową a przedstawicielami zagranicznych podmiotów gospodarczych – odwrotnie.

Aby osiągnąć ten cel, została szeroko rozpowszechniona informacja o w/w Platformie i jej założeniach organizacyjno-programowych – zarówno w Polsce jak i w wielu wybranych krajach.

      Przeprowadzane są różnymi dostępnymi kanałami rozeznania wśród wielu podmiotów w Polsce i za granicą  pod kątem zarówno ich zainteresowania przedstawieniem swojej oferty innowacyjnej i swoich propozycji współpracy drugiej stronie jak i wskazania obszarów ich zainteresowania znalezieniem interesujących ofert dla siebie od drugiej strony. Na podstawie tego rozeznania zostaną ustalone grupy tematyczne Platformy oraz ich główni (aktywni) uczestnicy.

Zgłoszenia (pobierz) udziału w Platformie będą przyjmowane do 5 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc.

Obrady będą się odbywały w jęz. polskim i angielskim.

Platforma będzie składała się z 2 części.

     W pierwszej, plenarnej części przewidziane są wystąpienia wprowadzające Organizatorów (prof. Michał Szota – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) i wysokich rangą przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki (Oczekiwania i możliwości polskiej gospodarki),  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instrumenty finansowe oraz programy wspierające transfer technologii do przemysłu - polityka Państwa w zakresie rozwoju innowacji i wspierania tego rozwoju), Urzędu Patentowego RP (Narzędzia umożliwiające zabezpieczenie własności intelektualnej w aspekcie transferu technologii) i przedstawiciela środowiska naukowo – badawczego (problemy współpracy środowiska naukowo – badawczego z przemysłem w zakresie transferu technologii). Po tych wystąpieniach odbędzie się dyskusja i wystąpienia uczestników Platformy połączone z krótką prezentacją ich ofert.

     W drugiej części  (o charakterze brokerskim) nastąpi podział uczestników na  grupy zainteresowanych współpracą podmiotów, które będą mogły ustalać między sobą konkrety dotyczące ewentualnej współpracy. 

          Oczekiwanym  efektem całości Platformy będzie stworzenie przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy oraz aplikacji przemysłowej polskiej myśli technicznej przez przedstawicieli światowego  przemysłu oraz jednostek naukowo – badawczych – i odwrotnie.

Pliki do pobrania:

Polskie innowacje dla świata (pobierz)

Lista innowacji (pobierz)

Obszary tematyczne (pobierz)

Pismo Prezesa Rady FSNT do Oddz. Pozn. SEP (pobierz)

dehnKonferencje Naukowo-Techniczne
Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2015

[referaty (prezentacje) do pobrania]

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich był głównym organizatorem trzech konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych targów Energetyki EXPOPOWER 2015 w Poznaniu:

 • w dniu 26 maja 2015 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2015;
 • w dniu 27 maja 2015 r. ELEKTROENERGETYCZNE STACJE I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA;
 • w dniu 28 maja 2015 r. PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH.

 

26 maja 2015 r. tereny MTP w Poznaniu, pawilon 7, sale G i H
VI Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” n.t. „TECHNIKA ŚWIETLNA 2015”
pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting.

Współorganizatorami konferencji były: Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Program konferencji obejmował następujące referaty i prezentacje:

 • Jan Grzonkowski i Piotr Pracki (Polski Komitet Oświetleniowy SEP) Wprowadzenie;
 • Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska) – Ładne światło „Nie wszystko złoto, co się świeci”;
 • Paweł Baranowski (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu) – Rola emocji w odbiorze światła;
 • Piotr Pracki (Politechnika Warszawska) – Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego;
 • Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) – Wybór klas oświetlenia drogowego zgodnie z nową wersją raportu CEN/TR 13 201-1:2014;  
 • Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska) – Badania parametrów cieplnych diodowych zamienników lamp tradycyjnych;
 • Małgorzata Zalesińska (Politechnika Poznańska) – Atrakcyjność reklam LED, a ich zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uciążliwość dla mieszkańców;
 • Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) – Monitoring kolejnych instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED  w Warszawie;
 • Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki (KRULEN Sp. z o.o.) – Efektywne oświetlenie z użyciem przemysłowych opraw LED: dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i transportu kolejowego;
 • Prezentacja Firmy KRULEN Sp. z o.o.;
 • Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.) – Aktualne wyzwania dla świata oświetleniowego w związku z wiodącą rolą technologii LED;
 • Marcin Grzanka, Krzysztof Korczyński (Schréder Polska Sp. z o.o.) – Inteligentne systemy sterowania oświetleniem zewnętrznym, działające w oparciu o czynniki ruchu;
 • Marek Łasiński (Philips Lighting Poland) – Inteligentne oświetlenie w mieście;
 • Prezentacja Firmy Jean Mueller Polska Sp. z o.o. (Ograniczniki przepięć dla zabezpieczeń latarni do opraw z diodami LED – Zbigniew Błażejewski).     

Prezentowane podczas  konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-940441-1-4.
W konferencji uczestniczyło około 180 osób z terenu całego kraju.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.       

 

27 maja 2015 r. tereny MTP w Poznaniu, pawilon 7, sale G i H
XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” n.t. „ELEKTROENERGETYCZNE STACJE I ROZDZIELNICE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA”
Współorganizatorami konferencji były: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Patronat medialny nad konferencją sprawowały: Wiadomości Elektrotechniczne, SPEKTRUM i INPE.

Program konferencji obejmował następujące referaty:

 • Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)  Nowoczesne stacje i rozdzielnice średniego napięcia;
 • Paweł Wróblewski (ABB Sp. z o.o.)  ­– Zdalnie sterowane rozdzielnice kompaktowe w sieciach pierścieniowych SN;
 • Adam Haraziński (ABB Sp. z  o.o.) Układy sterowania i monitorowania sieci dystrybucyjnej SN oferowane przez ABB;
 • Stanisław Wapniarski (ELEKTROBUDOWA S.A.) – Rozdzielnice średnionapięciowe ELEKTROBUDOWY S.A;
 • Paweł Roszak (ZPUE Elektromontaż Poznań S.A.) Rozdzielnice średniego napięcia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych Elektromontażu Poznań S.A.;
 • Hubert Kania (ZPUE HOLDING Sp. z o.o.) – Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn oraz złącza kablowe SN wobec standardów ENEA Operator Sp. z o.o.;
 • Andrzej Jądrzyk (Elektrometal  Energetyka S.A.) Kompleksowe rozwiązania nowoczesnych bezobsługowych rozdzielnic SN oraz zespołów zabezpieczeń produkcji Elektrometal Energetyka S.A.

Prezentowane podczas  konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-940441-2-1.
W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób z terenu całego kraju.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.        

 

28 maja 2015 r. – tereny MTP w Poznaniu, pawilon 7, sala H
Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. „PROBLEM DOTRZYMANIA STANDARDÓW OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘCIOWYCH” pod patronatem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Współorganizatorami konferencji były firmy DEHN POLSKA Sp. z o.o. oraz Hager Polo Sp. z o.o.  


Program konferencji obejmował następujące referaty
[kliknij na tytuł referatu i pobierz plik z prezentacją]:

Prezentowane podczas  konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa.
W konferencji uczestniczyło około 70 osób z terenu całego kraju.

2015 rajd 01STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃSKI i AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

uprzejmie zapraszają w sobotę 26 września 2015
na
JESIENNY RAJD SAMOCHODOWY SEP 2015

W programie m.in.:

START – TOR POZNAŃ

8:00     – zgłoszenie załóg, kontrola techniczna, wydanie kart drogowych

8:30     – OTWARCIE RAJDU, próby techniczne i rekreacyjne

- wyjazd na trasę wg PLANU lub na ITINERER

META – Hotel Edison w Baranowie

2015 rajd 03

Oddanie kart drogowych i konkursowych – wspólny posiłek, gry, śpiewy i zabawy oraz kiełbaski na grillowisku

18:00   ZAKOŃCZENIE RAJDU – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i upominków

 

Opłaty wpisowe:

-       członkowie SEP i współorganizatorzy        30 zł/ załoga

-       pozostali uczestnicy                               50 zł/ załoga

 

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 10 września br SEKRETARIAT SEP w Domu Technika NOT
Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 108; tel. (61) 853-65-14; fax (61) 856-03-68.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (wersja edytowalna)2015 rajd 04

Liczba załóg jest ograniczona względami organizacyjnymi, w związku z tym przepraszamy wszystkich chętnych, który nie „załapią” się na tegoroczny rajd i zapraszamy w przyszłym roku!

 

Bliższych informacji udziela organizator rajdu tel. (61) 861-40-58 tel. kom. 535-415-455

INFORMACJE O RAJDZIE (pobierz)

 

W rajdzie udział biorą załogi, które przekazały do Sekretariatu SEP pisemne zgłoszenie (dostępne powyżej ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA),
deklarując jazdę na własne ryzyko i własne ubezpieczenie oraz zostały wpisane na listę startową.

Na uczestników, poza interesującą trasą, i wspaniałą zabawą,
czekają atrakcyjne upominki i nagrody,
a na zwycięzców PUCHARY PREZESÓW
ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SEP
i AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI

Rajd odbywa się w normalnym ruchu drogowym i uczestnictwo w nim nie uprawnia do korzystania z dróg w sposób szczególny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania imprezy. Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia.

eaton ledXVIII SYMPOZJUM z cyklu
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”

p.t. SIECI I INSTALACJE – NOWE WYZWANIA

18÷19 listopada 2015 r.
Centrum Kongresowe IOR - Poznań, ul. W. Węgorka 20

 

Program obrad XVIII Sympozjum (pobierz)

Informacje o Sympozjum (pobierz)

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 Środa 18 listopada 2015 r.

  9.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników  Sekretariat XVIII Sympozjum

 10.00 – Otwarcie XVIII Sympozjum (Sala A) – Kazimierz Pawlicki, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP 

 10.15 ÷ 12.00 – Sesja I (Sala A)

 Referaty generalne:

 • Elektroenergetyczne linie przesyłowe - nowe zagadnienia – Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska)
 • Najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA Operator w perspektywie Planu Rozwoju Spółki do 2019 roku – Dariusz Strzelecki, Tomasz Pawlicki (ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań)
 • Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych – Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

Komunikaty firmowe (ABB – Poznań)

12.00 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XVIII Sympozjum (Sala C)

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – Sesja II (Sala A)

Maciej Załachowski (EATON ELECTRIC – Gdańsk)
Nowatorska technologia Wawe Stream  LED w ofercie firmy EATON

Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING – Środa Wlkp.)
LED – Nowe możliwości w projektowaniu opraw oświetleniowych

Julian Wiatr (elektro.info – Warszawa)
Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (zagadnienia wybrane)

Komunikaty firmowe (JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa,3M Poland Nadarzyn, JUPRO-TAIM – Konin)

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.30 – Sesja III (Sala A)

Elżbieta Niewiedział (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich – Konin)
Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska)
Techniczne możliwości integracji informacji dla celów symulacji działania prosumentów w mikrosieci

Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz)
Wpływ zmiany napięcia w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia na zużycie energii przez odbiorniki

Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska)
Źródła generacji rozproszonej jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – Bydgoszcz) 
Typowe profile obciążenia elektroenergetycznego wybranych odbiorców energii elektrycznej

18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XVIII Sympozjum

 

Czwartek, 19 listopada 2015 r.

 9.00 ÷ 10.45 – Sesja IV (Sala A)

Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska)
Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia

 Bogdan Grabarczyk (Schneider Electric Polska – Świebodzice)
Obniżenie współczynników SAIDI/SAIFI przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu restytucyjnego Self Healing Grid

 Hubert Kania (ZPUE – Włoszczowa)
Stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn oraz ZK-SN wobec standardów ENEA Operator Sp. z o.o.

 Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew)
Ponadnormatywne badania ogniowe E30 – E90

 10.45 ÷ 11.15 – P r z e r w a                            

 11.15 ÷ 12.30 – Sesja V (Sala A)

 Andrzej Białorusow (DEHN Polska Warszawa)  
Innowacyjne rozwiązania ograniczników przepięć z wbudowanym bezpiecznikiem

 Krzysztof Wincencik (DEHN Polska Warszawa)
Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej w instalacjach elektrycznych nn

 Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA – Ząbkowice Śl.)
Nowe wykonania ograniczników przepięć w ofercie LEGRAND POLSKA

 12.30 ÷ 13.15 – P r ze r w a

13.15 ÷ 14.45 – Sesje warsztatowe (według wyboru)

DEHN Polska, Warszawa – Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych – wybrane rozwiązania firmy DEHN

LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl. – Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych firmy LEGRAND

3M Poland, Nadarzyn – Montaż osprzętu średniego napięcia w technologii zimnokurczliwej 3M oraz systemy oznakowania i lokalizacji infrastruktury podziemnej

14.45 ÷ 15.00 – Zakończenie XVIII Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

 

CEL I UCZESTNICY SYMPOZJUM

Cel sympozjum: przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie rozwiązań systemowych oraz technologicznych stosowanych w sieciach i instalacjach elektrycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych zarówno mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Sympozjum stanowić ma forum umożliwiające zdynamizowanie wymiany doświadczeń oraz wdrażania wyników badań naukowych do praktyki projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej w prezentowanej dziedzinie.

Uczestnikami sympozjum będą: pracownicy wyższych uczelni, projektanci, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych; pracownicy obsługi technicznej osiedli i wspólnot mieszkaniowych; członkowie kierownictwa przedsiębiorstw i zakładów użyteczności publicznej; nauczyciele zawodu oraz osoby używające lub zamierzające zastosować rozwiązania określane mianem sieci i instalacji inteligentnych.

Autorzy referatów to: pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, projektanci, pracownicy jednostek innowacyjno-wdrożeniowych, producenci urządzeń i systemów instalacyjnych. Nowoczesne rozwiązania systemowe i technologiczne przedstawią znaczący producenci, dystrybutorzy, a także wykonawcy urządzeń dla sieci i instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych obiektów z tradycyjnym wyposażeniem technicznym oraz inteligentnym z rozbudowanymi systemami automatyki budynkowej.

 

GŁÓWNA TEMATYKA SYMPOZJUM

REFERATY GENERALNE:

 • Elektroenergetyczne linie przesyłowe – nowe zagadnienia
 • Najważniejsze wyzwania inwestycyjne ENEA Operator w perspektywie Planu Rozwoju Spółki do 2019 roku
 • Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

 

REFERATY ZAPROSZONE I FIRMOWE:

 • Projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych , w tym nowe rozwiązania techniczne linii i stacji elektroenergetycznych, przyłączanie odbiorców energii elektrycznej oraz instalacji z OZE.
 • Projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych, w tym integracja instalacji technicznych w obiektach rozległych, układy zasilania gwarantowanego w obiektach użyteczności publicznej, energooszczędne instalacje oświetleniowe.
 • Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.
 • Aktualne problemy współpracy instalacji smart home i sieci zasilającej, w tym struktury i funkcje instalacji smart home współpracujących z siecią inteligentną smart grid, efektywność energetyczna obiektu jako wynik optymalizacji struktur i funkcjonalności instalacji smart home współpracujących z inteligentną siecią zasilającą smart grid, uwarunkowania współpracy prosumenta (odbiorcy końcowego) z mikrosiecią niskiego napięcia.

Zakres tematyczny XVIII Sympozjum obejmuje w sposób kompleksowy i kompetentny problematykę pojawiającą się wskutek integracji sieci i instalacji technicznych obiektów w fazach: projektowej i technologicznej, a zwłaszcza w warstwie informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.

 

SESJA WARSZTATOWA

Sesjom referatowym XVIII Sympozjum towarzyszyć będzie tradycyjnie sesja warsztatowa, na której przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum.

 

RADA PROGRAMOWA SYMPOZJUM:

Dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Władysław Opydo,

Politechnika Poznańska, Członek Zarządu OP SEP

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska, Przewodnicząca Sekcji Energetyki OP SEP

Mgr inż. Stefan Granatowicz, Wiceprezes Zarządu Głównego SEP

Mgr inż. Kazimierz Pawlicki, Prezes OP SEP

Mgr inż. Jan Chrzanowski, Przewodniczący Sekcji Telekomunikacji i Elektroniki OP SEP

Dr inż. Ryszard Niewiedział, Wiceprezes ZO i Przew. Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OP SEP – sekretarz

Dr inż. Eugeniusz Sroczan, Politechnika Poznańska – redaktor materiałów sympozjum

 

INFORMACJE DLA CZYNNYCH UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM

WYSTAWY I PREZENTACJE FIRM

Prezentacja firmy obejmować może:

 • Wygłoszenie referatu (zamieszczonego w materiałach sympozjum) lub komunikatu firmowego podczas obrad.
 • Wystawienie eksponatów, plansz i ofert na wystawie towarzyszącej sympozjum.
 • Przeprowadzenie warsztatów i opcjonalnie pokazu własnych urządzeń w miejscu ich użytkowania.

TERMINY

 • Zgłoszenie udziału Firmy w XVIII Sympozjum na załączonym formularzu do 15 września 2015 r.
 • Zgłoszenie referatu indywidualnego lub firmowego do 15 września 2015 r.
 • Potwierdzenie przyjęcia referatu do 30 września 2015 r.
 • Nadesłanie pełnego tekstu referatu do 15 października 2015 r.

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

Zgłoszenie referatu – autor/autorzy, tytuł, krótkie streszczenie – należy przesłać do dnia 15 września 2015 r. na adres OP SEP (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub dr inż. Eugeniusza Sroczana (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Pełne teksty referatów przesłane na adres OP SEP lub dr inż. Eugeniusza Sroczana do dnia 15 października 2015 r. – po zaakceptowaniu przez Radę Programową – zostaną wydrukowane w materiałach XVIII Sympozjum opatrzonych numerem ISBN. Referaty i komunikaty powinny być przygotowane do druku według wskazówek redakcyjnych przesłanych PT Autorom. Rada Programowa zastrzega sobie prawo do redakcji nadesłanych materiałów.

KOSZTY

Referat na sesji plenarnej (do 20 minut + druk w materiałach do 6 stron A4)

700,00 zł/referat

Komunikat – prezentacja firmy na sesji plenarnej (do 10 minut)

250,00 zł/wystąpienie

Warsztaty – spotkanie w osobnej sali

200,00 zł/godz.

Stanowisko wystawowe 4 m2 powierzchni (stolik + 2 krzesła)

500,00 zł/stanowisko

Stanowisko wystawowe na zewnątrz budynku

300,00 zł/stanowisko

Prezentacja plansz

100,00 zł/m2

Prezentacja wydawnictw, prospektów, katalogów

50,00 zł/tytuł

Druk komunikatu – reklamy w materiałach sympozjum (format A4) w kolorze

500,00 zł/stronę

Druk komunikatu – reklamy w materiałach sympozjum (format A4) wydruk czarno-biały

250,00 zł/stronę

Uczestnictwo osób (przedstawicieli firm)

250,00 zł/osobę

Organizacja pokazu obiektu wyposażonego w firmowe urządzenia

opłata negocjowana

 

 

(Wszystkie opłaty netto należy powiększyć o 23% podatku VAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański im. prof. Józefa Węglarza

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9

Tel.: +48 61 853 6514, 856 0251,

Fax: +48 61 856 0368

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rozwoj elektroenergetykiPOLSKA AKADEMIA NAUK - ODDZIAŁ W POZNANIU
oraz KOMISJA NAUK ELEKTRYCZNYCH PAN - ODDZIAŁ W POZNANIU
we współpracy
ze STOWARZYSZENIEM ELEKTRYKÓW POLSKICH - ODDZIAŁ POZNAŃSKI

Zapraszają do wzięcia udziału w seminarium na temat

Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce

Czwartek, 14 stycznia 2016, godzina 14:30
Sala 312 Poznańskiego Ośrodka Nauki, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań

 


Wstęp wolny

Program Seminarium (pobierz)

linie nn 01STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃSKI im. Prof. Józefa Węglarza
oraz
WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

zapraszają uprzejmie na seminarium szkoleniowe z cyklu

Przepisy budowy oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

na temat

ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE

NORMALIZACJA I TYPIZACJA

organizowane w czwartek 24 marca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

w sali konferencyjnej WOIIB w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14

Zgłoszenie (.doc) pobierz

Zaproszenie (.pdf) pobierz

CEL I ZAKRES SEMINARIUM

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną referaty kilku Autorów, które stanowić mają próbę przybliżenia tematyki dotyczącej zagadnień aktualnej normalizacji w zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz ich typowych rozwiązań. Zawarta w treści referatów problematyka nie wyczerpuje oczywiście w całości tej tematyki. W referatach zawarte będą podstawowe wskazania dla projektantów, wykonawców oraz inwestorów w zakresie elektroenergetycznych linii napowietrznych. 

PROGRAM SEMINARIUM

  9.00 ÷   9.15 Otwarcie – Ryszard Niewiedział (Zarząd OP SEP)

  9.15 ÷ 10.00 Przegląd norm do projektowania napowietrznych linii elektro-energetycznych – Andrzej Grzybowski (Politechnika Poznańska)

10.00 ÷ 10.45 Zmiany w projektowaniu linii napowietrznych NN w związku z wprowadzeniem normy PN-EN 50341-1:2013  – Benedykt Kubacki (Energoprojekt Poznań S.A.) 

10.45 ÷ 11.30 Zmiany w projektowaniu linii napowietrznych SN w związku z wprowadzeniem normy PN-EN 50341-1:2013  –  Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o., Poznań)  

11.30 ÷ 12.00 P r z e r w a

12.00 ÷ 12.45 Nowelizacja albumu wielotorowych linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi  – Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o., Poznań)

12.45 ÷ 13.30 Prezentacja firmyENERVISION (Bielsko-Biała)– Innowacyjne rozwiązania budowy linii napowietrznych na słupach kompozytowych RS Poles

13.30 ÷ 14.15 Wpływ warunków atmosferycznych na obciążalność przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych – Waldemar Szpyra  (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

14.15 ÷ 14.45 Panel dyskusyjny

14.45 ÷ 15.00 Podsumowanie seminarium i wręczenie zaświadczeń     

                                                

DO UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY zainteresowanych tematyką, a w szczególności:

 • projektantów, wykonawców i eksploatatorów linii elektroenergetycznych,
 • wykonawców elektrycznych robót budowlano- montażowych,
 • członków komisji kwalifikacyjnych,
 • wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu.

 

MATERIAŁY I ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia OP SEP i WOIIB o ukończeniu seminarium szkoleniowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi netto 150,- zł od osoby plus 23% podatku VAT.   

Dla członków Oddziału Poznańskiego SEP lub WOIIB (posiadających opłacone składki) udział w seminarium jest bezpłatny.

Wpłaty można dokonywać tylko przelewem na konto:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Poznański

PKO BP I O/Poznań   76 1020 4027 0000 1602 0031 0235

NIP 7781177339

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (jedną z poniższych form):

 • faksem na nr 61 856 03 68,  
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • listownie

w Biurze Oddziału Poznańskiego SEP: ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań z wykorzystaniem załączonego formularza, wpisując czytelnie:

 • imię, nazwisko, tytuł i stanowisko uczestnika,
 • dane do kontaktu (adres, telefon, e-mail),
 • datę dokonania wpłaty lub przelewu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2016 r., przy czym zgłoszenia przyjmowane będą tylko do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Organizatorzy seminarium nie zapewniają miejsc parkingowych przed siedzibą

                  WOIIB przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu.

 

 torunŚladami Kopernika i Zamków Krzyżackich

22-25.06.2016  (środa - sobota)

Program wycieczki (pobierz)

SEP Oddział Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wycieczce Śladami M. Kopernika i zamków krzyżackich.

Cena wycieczki 920 zł.  

Dofinansowanie dla członków SEP 420 zł.

Kwotę 500 zł. należy wpłacić na konto i powiadomić o udziale e-mallem lub telefonicznie sekretariat oddziału.

Zapisy będą przyjmowane do wykorzystania miejsc.

Mogą jechać osoby, które nie są członkami SEP np. towarzyszące członkowi SEP, ale płacą pełną odpłatność.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański  61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 5/9  
konto w PKO BP I/O Poznań, nr 84 1020 4027 0000 1102 1292 0239

VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu 

Energooszczędność w oświetleniu”
n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2016
10 maja 2016 r. w godzinach 10.00÷14.00 na terenach MTP, pawilon 7, sale G i H2014 Expopower 14

ZAPROSZENIE (.pdf pobierz)
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
i Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-Lighting

Organizatorzy Konferencji:
Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Program Konferencji:

  9.30             – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.00÷10.10  –  Otwarcie konferencji

10.10÷10.25  –  Wprowadzenie – Piotr Pracki  (PKOś)

10.25÷10.40  –  Nowatorskie trendy i rozwiązania w oświetleniu mieszkań – Wojciech Żagan, Mariola Rysik (Politechnika Warszawska)

10.40÷10.55 –  Oświetlenie Dróg Norma EN 13201-2016 – Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)

10.55÷11.10 –  Monitoring  instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED na ulicy Patriotów w Warszawie – Dariusz  Czyżewski (Politechnika Warszawska)

11.10÷11.25   – Charakterystyki techniczne diod świecących – Krzysztof Wandachowicz  (Politechnika Poznańska)

11.25÷11.40  –  Nowe doświadczenia w projektowaniu oświetlenia z użyciem opraw diodowych –  Marcin  Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)

11.40÷11.55  – Inteligentne rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu i transportu publicznego -  system XARA®– Leszek Leniarski  (KRULEN Spółka z o.o.)

11.55÷12.05   – Prezentacja firmy KRULEN Spółka z o.o.

12.05÷12.20  – P r z e r w a

12.20÷12.35  –  Sterowanie oświetleniem  LED w budynkach użyteczności publicznej, przemyśle i infrastrukturze miejskiej jak element wspierania efektywności energetycznej –  Filip Gabryelczyk, Tadeusz Zamiara  (TRILUX Polska Sp. z o.o.)

12.35÷12.50  –  Wykorzystanie impulsowania diod elektroluminescencyjnych w fotografii ultraszybkiej–  Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska)

12.50÷13.05   – Energooszczędne rozwiązania ledowe –  (LENA LIGHTING  S.A.)

13.05÷13.15  – Prezentacja firmy  LENA LIGHTING  S.A.

13.15÷13.30  – Shuffle więcej niż oświetlenie – Michał Garkowski (Schréder Polska Sp. z o.o.)

13.30÷13.45 – Wybrane aspekty nowoczesnych technologii oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie podłączone do sieci – Marek Łasiński, Piotr Ratajkiewicz ( PHILIPS Lighting Poland Sp. z o.o.)

13.45÷13.55 – Oświetlenie przejść dla pieszych – Małgorzata Górczewska  (Politechnika Poznańska)

13.55÷14.00 – Z a k o ń c z e n i e   k o n f e r e n c j i  (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

Informacje dla uczestników Konferencji:

Wstęp na VII Konferencję jest bezpłatny po przesłaniu do dnia 04 maja 2016 r.
na adres Oddziału Poznańskiego SEP formularza ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
pobranego z Biura OP SEP lub ze stron internetowych:

            Zarządu Głównego SEP                                             http://www.sep.com.pl
            Oddziału Poznańskiego SEP                                      http://www.sep.poznan.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

Wstęp na teren MTP jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.mtp24.pl lub w punkcie rejestracji przed wejściem na tereny targowe na hasło SEP.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego SEP podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2016 w dniach 10-12 maja 2016 r. w pawilonie 7.

Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich