Wydarzenia
Wydarzenia

sieciXVII Sympozjum z cyklu:
„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t. SIECI I INSTALACJE – ZAGADNIENIA WYBRANE

W dniach 19 i 20 listopada 2014 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
odbyło się XVII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”.

Sympozja te – zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami szeroko pojętej elektryki: elektrotechników, energetyków, elektroników, teletechników, automatyków, informatyków.
Bieżąca edycja sympozjum nosiła tytuł: „Sieci i instalacje – zagadnienia wybrane”.

Tematyka XVII Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

 • aktualne problemy polskiej elektroenergetyki;
 • energetyka wiatrowa w Polsce – korzyści i zagrożenia;
 • inteligentna sieć wymaga świadomego odbiorcy – potrzeba edukacji społecznej;
 • projektowanie i eksploatacja sieci przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucyjnych;
 • projektowanie i eksploatacja instalacji w obiektach klasycznych i inteligentnych;
 • wybrane zagadnienia z ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przed przepięciami;
 • nowe rozwiązanie konstrukcyjne aparatury elektrycznej.

     Organizatorami sympozjum był Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
im. prof. Józefa Węglarza, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Sympozjum dofinansowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na finansowanie działalności upowszechniającej naukę.
Sympozjum odbywało się pod patronatem medialnym: Wiadomości Elektrotechnicznych, Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo Technicznego SEP – SPEKTRUM, Miesięcznika Stowarzyszenia Elektryków Polskich – INPE oraz elektro.info.

     Autorami referatów prezentowanych na XVII Sympozjum i w większości wydanych drukiem w postaci oddzielnego zeszytu (ISBN 978-83-940441-0-7) byli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych (Politechnik: Poznańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie) oraz przedstawiciele znaczących producentów, dystrybutorów, a także wykonawców urządzeń dla sieci i instalacji elektrycznych obiektów tradycyjnych oraz inteligentnych.
W sympozjum uczestniczyło blisko 180 osób z całej Polski oraz liczna grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych z Poznania.

Obrady XVII Sympozjum odbyły się w pięciu sesjach plenarnych, na których zostało zaprezentowane
22 referaty i 4 komunikaty.

 Sympozjum towarzyszyła sesja warsztatowa producentów (4 panele/3 firmy) oraz wystawa,
na której 13 firm prezentowało swoją ofertę handlową.

    Obszerne sprawozdania z przebiegu XVII Sympozjum OP SEP zostaną opublikowane w czasopismach pełniących patronat medialny nad sympozjum oraz Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Biuletynie Oddziału Poznańskiego SEP.

2014 WZD XXXVI 06W dniach 6 - 7 czerwca 2014r. w Szczecinie obradował XXXVI WZD SEP.
Obrady  odbywały się w nowoczesnym Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Pierwszego dnia obrad, WZD nadał 9-ciu Kolegom najwyższą godność w SEP – godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą otrzymali Kol.kol. :

 • Zdobysław Flisowski
 • Mieczysław Hering
 • Aleksy Kuźnik
 • Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP)
 • Zenon Panicz
 • Piotr Szymczak
 • Mirosław Sosnowski
 • Jan Zuzok
 • Jacek Zawadzki

oraz pośmiertnie ww.  godność otrzymali Kol.kol.: Lech Grzelak i Stanisław Szpor.2014 WZD XXXVI 05

 

     Następnie WZD wysłuchał sprawozdań za kadencję 2010/2014 z działalności Stowarzyszenia, GKR i GSK, udzielił absolutorium ustępującemu ZG.
Zjazd wybrał nowego Prezesa SEP na kadencję 2014/2018, którym został Kol. dr inż. Piotr Szymczak.

     Drugiego dnia obrad WZD dokonał wyboru Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Wyborczej. Przeprowadzono dyskusję  dot. najważniejszych spraw dla działalności SEP, podjęto uchwały – w tym uchwałę generalną (w załączeniu) oraz wnioski zjazdowe, do których oceny pod względem możliwości realizacji delegaci zobowiązali nowy ZG SEP i które będą realizowane w czteroletniej działalności nowo wybranych władz i organów SEP.

W skład Zarządu Głównego SEP weszli Kol.kol.:

 • Stefan Granatowicz (Oddział Poznański SEP)
 • Marek Grzywacz
 • Kazimierz Jagieła
 • Krzysztof Kolonko
 • Aleksandra Konklewska
 • Ryszard Marcińczak2014 WZD XXXVI 04
 • Jan Musiał
 • Krzysztof Nowicki
 • Józefa Okładło
 • Jan Pytlarz
 • Dariusz Świsulski
 • Krzysztof Woliński
 • Jacek Zawadzki
 • Krzysztof Zięba
 • Mieczysław Żurawski.

W skład Głównej Komisji rewizyjnej SEP weszli Kol.kol.:

 • Mieczysław Balcerek
 • Maciej Bylica
 • Jerzy Cholewiński2014 WZD XXXVI 07
 • Ryszard Frydrychowski
 • Jerzy Jakubowski
 • Paweł Kozłowski
 • Danuta Prażmowska-Sobota
 • Marian Szymański

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP weszli Kol.kol.:

 • Adam Borguński
 • Ryszard Chojak
 • Bogumił Dudek
 • Tadeusz Glinka
 • Mieczysław Hering
 • Jan Kurek
 • Zbigniew Lubczyński

W skład Komisji Wyborczej WZD SEP weszli Kol.kol.:2014 WZD XXXVI 08

 • przedstawiciel Członków Honorowych SEP - Julian Ignaczak
 • przedstawiciele Sekcji i Komitetów SEP - Lech Bożentowicz i Wojciech Kocańda
 • przedstawiciele reprezentujący Oddziały SEP - Jerzy Ciaś, Wiesław Matulka, Jacek Kuczkowski, Ryszard Niewiedział (Oddział Poznański SEP), Wiktor Ostasiewicz, Tadeusz Uczciwek

W dniu 7 czerwca 2014r. po zakończeniu obrad XXXVI WZD SEP odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Głównego SEP z udziałem dotychczasowego Sekretarza Generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia.
Podczas tego zebrania ZG jednomyślnie akceptował propozycję zgłoszoną przez Prezesa SEP Kol. Piotra Szymczaka
dot. powołania 7-osobowego składu Prezydium ZG SEP -  Kol.kol.:

 • Wiceprezesi SEP – Stefan Granatowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Żurawski,
 • Wiceprezes i Skarbnik SEP -  Krzysztof Nowicki
 • Wiceprezes SEP i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia - Krzysztof Woliński
 • Sekretarz Zarządu Głównego  SEP - Aleksandra Konklewska
 • Czł. Prezydium ZG SEP -  Jan Musiał.

 

W zjeździe uczestniczyli następujący delegaci oraz członkowie honorowi Oddziału Poznańskiego SEP:

2014 WZD XXXVI 03

2014 WZD XXXVI 02

 • Kazimierz Pawlicki2014 WZD XXXVI 01
 • Stefan Granatowicz
 • Czesław Królikowski      
 • Zbigniew  Stein 
 • Władysław Biały
 • Grażyna Bogacka 
 • Tomasz Gorczyca
 • Renta Kurka
 • Jan Kostański
 • Ryszard Niewiedział
 • Wiesław Pieprzyk 
 • Aleksandra Rakowska
 • Radosław Szczerbowski

zał. 1 - uchwała generalna XXXVI WZD SEP

zał. 2 – uchwała szczegółowa XXXVI WZD SEP

XVII Sympozjum z cyklu:

„Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”
p.t.
SIECI I INSTALACJE – ZAGADNIENIA WYBRANE

19 ÷ 20 listopada 2014 r.
Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20

WSPÓŁORGANIZATORZY SYMPOZJUM
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM (pobierz)

Środa, 19 listopada 2014 r.2015 XVII sympozjum 01

9.00 – Przyjmowanie zgłoszeń uczestników  Sekretariat XVII Sympozjum

10.00 – Otwarcie XVII Sympozjum (Sala A) – Kazimierz Pawlicki, Prezes Oddziału Poznańskiego SEP 

10.15 ÷ 12.00 – Sesja I (Sala A)

Referaty generalne:

Komunikaty firmowe (ELEKTROBUDOWA – Konin, ABB – Poznań)

12.00 – Otwarcie wystawy towarzyszącej XVII Sympozjum (Sala C)

12.00 ÷ 12.30 – P r z e r w a

12.30 ÷ 14.30 – Sesja II (Sala A) 

Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska) Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych

Ryszard Batura, Jerzy Janiszewski (Politechnika Poznańska) Przepięcia łączeniowe w sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia

Adrian Mazur (MIKRONIKA – Poznań) Wybrane aspekty Smart Grid

Andrzej Białorusow (DEHN Polska, Warszawa)      Ochrona odgromowa i przed przepięciami systemu automatyki sterowania reklozerów - element składowy systemu Smart Grid

Krzysztof Burek (Schneider Electric Polska – Świebodzice) Rozproszony system restytucyjny SELF-HEALING  w sieci rozdzielczej SN

Marcin Sobolewski (BAKS – Kazimierz Sielski, Karczew) System bezpieczeństwa pożarowego E30 i E90 firmy BAK2015 XVII sympozjum 02

14.30 ÷ 15.30 – P r z e r w a   n a   o b i a d

15.30 ÷ 17.30 – Sesja III (Sala A)

Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) Układy zasilania obiektów ochrony zdrowia

Andrzej Książkiewicz (Politechnika Poznańska) Automatyka budynkowa w obiektach rozległych na przykładzie systemów KNX i LCN

Eugeniusz Sroczan (Politechnika Poznańska) Narzędzia ITC do integracji sterowania pracą źródeł prosumentów zasilających mikrosieć

Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Regulacja napięcia w sieciach dystrybucyjnych nn z mikroinstalacjami

Krzysztof Wincencik (DEHN Polska, Warszawa) Ochrona przepięciowa układów pomiarowych w budynkach wielorodzinnych

Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz) Reprezentatywne profile obciążenia elektroenergetycznego wybranych odbiorców energii elektrycznej

18.00 – Spotkanie dyskusyjne w restauracji ESTELLA w miejscu obrad XVII Sympozjum

 

Czwartek, 20 listopada 2014 r.2015 XVII sympozjum 03

9.00 ÷ 10.50 – Sesja IV (Sala A)

Aneta Szydłowska, Mariusz Hudyga (EATON ELECTRIC, Gdańsk) Rozdzielnice SN typu Xiria-E jako rozwiązanie dla stacji abonenckich

Mariusz Madurski (SIBA Polska,  Łomianki) Bezpieczniki topikowe firmy SIBA w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i dystrybucji

Andrzej Białas (LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl.) RX3, TX3, DX3 – nowe rodziny wyłączników nadprądowych w ofercie Legrand

Waldemar Zamożniewicz (JEAN MUELLER POLSKA, Warszawa) Ograniczniki przepięć do zabezpieczania sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych  i informatycznych

Benedykt Kubacki (ENERGEOPROJEKT, Poznań) Linie wysokich napięć na słupach rurowych – dotychczasowe doświadczenia

Komunikaty firmowe (3M Poland Nadarzyn)

10.50 ÷ 11.10 – P r z e r w a

11.10 ÷ 12.30 – Sesja V (Sala A)

Łukasz Gorgolewski (HELIOS M. Ł. Gorgolewscy, Poznań) Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych

Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego lub UPS

Zbigniew Michalski (LENA LIGHTING – Środa Wlkp.) Oświetlenie LED - energooszczędność, trwałość, projektowanie

Komunikaty firmowe (EVER Swarzędz)

12.30 ÷ 13.00 - P r ze r w a

13.00 ÷ 15.00 – Sesje warsztatowe (według wyboru)

DEHN Polska, Warszawa – Koordynacja energetyczna oraz odbezpieczanie SPD w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

DEHN Polska, Warszawa – Systemy izolowane ochrony odgromowej – HVI Conductor

LEGRAND POLSKA, Ząbkowice Śl. – Nowa oferta wyłączników i rozłączników kompaktowych DPX3 630÷1600 A oraz nowa wersja programu XL-Pro3

EVER, Swarzędz – Kompensacja mocy biernej w systemach zasilania gwarantowanego (UPS)

15.00 – Zakończenie XVII Sympozjum (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

SESJE WARSZTATOWE
Sesjom referatowym XVII Sympozjum towarzyszyć będą sesje warsztatowe, na których przedstawiciele producentów, dystrybutorów i wykonawców urządzeń i systemów instalacji zaprezentują nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane tematycznie z programem sympozjum. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi netto 250,00 zł od osoby plus 23% VAT i obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały sympozjum, zaświadczenie o uczestnictwie, poczęstunek podczas przerw i na spotkaniu dyskusyjnym.

Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie uczestnictwo w sympozjum bez udziału w spotkaniu dyskusyjnym jest bezpłatne. UWAGA! Dla członków WOIIB i OP SEP zgłaszających się indywidualnie koszt uczestnictwa w sympozjum wraz z udziałem w spotkaniu dyskusyjnym wynosi 70,00 zł + 23% VAT.


Zgłoszenia uczestnictwa w XVII Sympozjum OP SEP należy przesłać do dnia 15 listopada 2014 r. na formularzu (do pobrania) „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W XVII SYMPOZJUM” z podaniem daty dokonania określonej w nim wpłaty.

do pobrania - Zgłoszenie (.doc)

do pobrania - Zgłoszenie (.pdf)

do pobrania - Komunikat o Sympozjum

Formularz zgłoszenia uczestnictwa można także pobrać ze stronie internetowej Zarządu Głównego SEP http://www.sep.com.pl


Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje (pocztą, faksem lub e-mailem) sekretariat Sympozjum:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański
im. prof. Józefa Węglarza
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
Tel.: 61 853 6514, 61 856 0251, 61 856 0367
Fax: 61 856 0368,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sprawy programowe - dr inż. Ryszard Niewiedział – Tel. 61 877 8287,   604 723 348
Sprawy organizacyjne - mgr inż. Grażyna Bogacka – Tel.: 61 861 4058,   535 415 455
Wystawa i sesja warsztatowa - mgr inż. Andrzej Słupianek – Tel.: 61 822 5179,   504 445 239
Sprawy finansowe - Beata Filipczak – Tel.: 61 853 6514,   61 856 0367

         Statut Stowarzyszenia w części „Cele SEP i sposoby ich realizacji”, w jednym z punktów wskazuje, że celem SEP jest integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi.

ZOP SEP realizuje to zadanie i zaakceptował organizacje wycieczki na trasie Sandomierz- Lublin – Nałęczów – Kozłówka – Kazimierz Dolny w dniach od 25.09.14 do 28.09.14. w której uczestniczyły 34 osoby.

 

Wszystko zaczęło się w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego tuż przy pomniku Adama Mickiewicza. Grupa ludzi ciekawych wyruszyła na podróż po kraju pod pieczą sprawdzonego pilota wojaży pana Ryszarda.

W nastroju pełnego luzu i bez codziennych obowiązków ruszyliśmy w trasę. Pierwszy dłuższy postój w obszernym programie to Sandomierz i chociaż nie witał nas filmowy „ Ojciec Mateusz” zwiedzanie miasta z przewodnikiem rozpoczęliśmy od starówki.  Dla przypomnienia uczestników i dla chętnych podobnych wojaży informuje, ze rozpoczęliśmy od Podziemnej Trasy Turystycznej. Jest to półkilometrowy labirynt korytarzy i komór, które na przestrzeni od XV do XVIII wieku pełniły rolę magazynów kupieckich. Dalsze zwiedzanie to Bazylika Katedralna – największy obiekt sakralny diecezji sandomierskiej. Podziwialiśmy freski bizantyjsko – ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby. Dalej, przez Dom Długosza i Kościół Św. Jakuba udaliśmy się do Bramy opatowskiej, która jest jedyna zachowana brama wjazdowa do miasta i stanowiła cześć miejskich fortyfikacji. Obecnie, wysoka na 30m wieża, jest doskonałym punktem widokowym z którego podziwialiśmy Sandomierz i okolice.

Po tych atrakcjach udaliśmy się na miejsce naszego 3 dobowego zakwaterowania, do Poniatowej, gdzie w hotelu „Słowik” mieliśmy wspaniale noclegi.

Drugi dzień zaczęliśmy od Lublina, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Państwowe Muzeum na Majanku, które sprawuje opiekę nad terenami i obiektami byłego obozu koncentracyjnego, drugiego co do wielkości po Oświęcimiu obozu zagłady. W stałych ekspozycjach prezentowana jest historia obozu.

Dalsze zwiedzanie Lublina, miasta pięknie położonego w dolinach rzek Bystrzycy, Czechowki i Czerniejówki, zaczęliśmy od Wzgórza Zamkowego. Dalej, poprzez Bramę Krakowska, która stanowi architektoniczny symbol Lublina, spacerując po starówce, udaliśmy się do Archikatedry. Archikatedra jest kościołem jednonawowym z rzędami ołtarzy bocznych po obu stronach nawy.  Następnie udaliśmy się do kościoła Dominikanów ( od 1967r. bazylika mniejsza) który należy do najstarszych świątyń Lublina. Następnie mogliśmy wypić kawę i kupić pamiątki.

Pod wieczór wróciliśmy do Poniatowej, a tam przygotowana uroczysta kolacja, gdzie przy muzyce mechanicznej spędziliśmy wieczór razem z tańcami i wspomnieniami.

Trzeci dzień to wyjazd do Kozłówki i zwiedzanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w którym znajduje się Muzeum Zamojskich. Ta wspaniała, bogato wyposażona rezydencja arystokratyczna, przyciąga autentycznym wystrojem i atmosferą zamieszkałego domu oraz pięknym parkiem. Inna atrakcja Kozłówki jest, mieszcząca się w dawnej powozowni,

Galeria Socrealizmu prezentująca sztukę z lat 1949 – 1956. Przy galerii znalazły tez miejsce pomniki z czasów PRL – u zdemontowane w latach dziewięćdziesiątych.

Dalsza trasa zwiedzania wiodła nas do Nałęczowa. W zabytkowym parku zdrojowym mieszczą się między innymi muzea poświęcone Prusowi i Żeromskiemu. Można tez degustować wody zdrojowe.

Po całodziennych atrakcjach wróciliśmy do Poniatowej a tam czekała nas obiadokolacja wraz z lampką wina przygotowana dla wspanialej grupy.

Ostatni dzień to trasa do Kazimierza Dolnego, malowniczego miasteczka wtopionego w piękny krajobraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Zabytkowe kamienice, spichlerze i zamek pozwoliły zanurzyć się w niepowtarzalna atmosferę , ulubionego przez malarzy i artystów, no i uczestników wycieczki, miasta.

Wspaniałe widoki na atrakcje Kazimierza Dolnego, miedzy innymi Górę Krzyżową,  Kirkut, Spichlerz, zostały zakończone rejsem po Wiśle. Ze statku można było podziwiać, na wyniosłej skarpie, potężny zamek – dawna siedzibę Firlejów, Tarłów i Lubomirskich.

Ostatni etap to wspólny obiad w Kazimierzu, zakup kazimierskich kogutów i powrót do Poznania.

Napełnieni wrażeniami, zadowoleni uczestnicy, proszą o następną wycieczkę.

Eugeniusz Spiralki

14 09 Sandomierz 01 14 09 Sandomierz 01  
14 09 Sandomierz 01 14 09 Sandomierz 01  
     

2014 rajd 01STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ POZNAŃSKI i AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

uprzejmie zapraszają w sobotę 4 października 2014

na
JESIENNY RAJD SAMOCHODOWY SEP 2014

 W programie m.in.:

START – TOR POZNAŃ

8:00     – zgłoszenie załóg, kontrola techniczna, wydanie kart drogowych

8:30     – OTWARCIE RAJDU, próby techniczne i rekreacyjne

- wyjazd na trasę wg PLANU lub na ITINERER

META – Pałac WĄSOWO (kliknij)

Oddanie kart drogowych i konkursowych – wspólny posiłek, gry, śpiewy i zabawy oraz kiełbaski na grillowisku

18:00   ZAKOŃCZENIE RAJDU – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród i upominków

Opłaty wpisowe:

-       członkowie SEP i współorganizatorzy        30 zł/ załoga

-       pozostali uczestnicy                               50 zł/ załoga

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 10 września br SEKRETARIAT SEP w Domu Technika NOT
Poznań ul. Wieniawskiego 5/9 pok. 108; tel. (61) 853-65-14; fax (61) 856-03-68.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (pobierz)

Liczba załóg jest ograniczona względami organizacyjnymi, w związku z tym przepraszamy wszystkich chętnych, który nie „załapią” się na tegoroczny rajd i zapraszamy w przyszłym roku!

Bliższych informacji udziela organizator rajdu tel. (61) 861-40-58 tel. kom. 535-415-455

INFORMACJE O RAJDZIE (pobierz)

W rajdzie udział biorą załogi, które przekazały do Sekretariatu SEP pisemne zgłoszenie (dostępne powyżej ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA),
deklarując jazdę na własne ryzyko i własne ubezpieczenie oraz zostały wpisane na listę startową.

Na uczestników, poza interesującą trasą, i wspaniałą zabawą,
czekają atrakcyjne upominki i nagrody,

a na zwycięzców PUCHARY PREZESÓW
ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SEP i AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI

Rajd odbywa się w normalnym ruchu drogowym i uczestnictwo w nim nie uprawnia do korzystania z dróg w sposób szczególny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania imprezy. Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia.

  2014 rajd 01 2014 rajd 09  
  2014 rajd 01 2014 rajd 04  
  2014 rajd 04 2014 rajd 04  
  2014 rajd 04 2014 rajd 01  

studia podyplomoweSzanowni Państwo,

Politechnika Poznańska, w ramach projektu Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju uruchomiła, współfinansowane przez Unię Europejską, nowe, innowacyjne kierunki studiów podyplomowych skierowane do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w branżach związanych z inteligentnym rozwojem.

Bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne i laboratoryjne Uczelni oraz wpływ pracodawców na programy kształcenia, zapewni warunki do edukacji nowoczesnych kadr. Realizację programów studiów na najwyższym poziomie umożliwia ścisła współpraca Uczelni z uznanymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi, wywodzącymi się z przemysłu i biznesu.

Państwa Pracowników chcielibyśmy szczególnie zainteresować kierunkiem Inżynieria wysokich napięć.

Całkowity koszt studiów wynosi 2.000 zł.

Celem studiów podyplomowych Inżynieria wysokich napięć jest podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora elektrycznego i energetycznego: spółek przesyłowych i dystrybucyjnych, zakładów remontowych energetyki, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw zajmujących się budową sieci elektroenergetycznych oraz badaniami eksploatacyjnymi i przeglądami okresowymi urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej ma wszelkie kwalifikacje by kompetentnie i na wysokim poziomie zorganizować studia podyplomowe Inżynieria wysokich napięć. Dzięki realizacji projektów europejskich, Instytut zyskał doświadczenie, uznanie i międzynarodową pozycję w dziedzinie badań urządzeń wysokiego napięcia. Posiada m.in. status Centrum Doskonałości Centre of Excellence in Generation, Transmission and Distribution of Electric Energy GETRADEE nadany przez Komisję Europejską w Brukseli w ramach 5FP.

Instytut posiada unikatowe systemy pomiarowe oraz Mobilne laboratorium diagnostyki transformatorów (http://mldt.pl), wykorzystywane do badań, prowadzonych w kooperacji z firmami energetycznymi.

Program zajęć dydaktycznych uwzględnia szczególnie ekonomiczne, techniczne i ekologiczne wyzwania stawiane sektorowi elektroenergetycznemu. Obok pracowników Politechniki Poznańskiej, zajęcia prowadzą zaproszone osoby na co dzień pracujące w przedsiębiorstwach o profilu energetycznym.

Studium podyplomowe Inżynieria wysokich napięć trwa dwa semestry i obejmuje:
210 godzin zajęć dydaktycznych, na które składa się 105 godzin wykładów oraz
105 godzin warsztatów laboratoryjnych i problemowych prowadzonych w laboratoriach diagnostycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą.

Zajęcia prowadzone systemem zjazdowym odbywają się w piątki i soboty.

Przewiduje się 7-8 dwudniowych zjazdów w każdym semestrze, po około 8-14 jednostek wykładowych (45 minut).

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone w formie wykładów i warsztatów laboratoryjnych, zgrupowane zostały w sześciu modułach tematycznych:

I Przedsiębiorczość, zarządzanie, ekologia, diagnostyka w przedsiębiorstwach działających na rynku energii elektrycznej.

II Materiały stosowane w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

III Procesy starzeniowe w układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

IV Analiza zakłóceń radioelektrycznych oraz pola temperaturowego w systemie elektroenergetycznym.

V Badania on-line i off-line stanu elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia.

VI Badania diagnostyczne transformatorów energetycznych wysokiego napięcia i izolatorów przepustowych.

 

REKRUTACJA I DODATKOWE INFORMACJE

Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 3A (wysoki budynek bez zegara) pokój 819X VIII piętro

60-965 Poznań

tel.: (61) 665 22 72

tel.: (61) 665 22 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.put.poznan.pl/studia/podyplomowe/sp-194

www.iwir.put.poznan.pl

astatPodziękowanie dla SEP Oddział Poznański za uczestnictwo w I Konferencji Energetycznej firmy Astat Sp. z o.o. 2014 06 podziekowania Astat


Konferencja pt. "Kompensacja prądów ziemnozwarciowych za pomocą nadążnej cewki Petersena"
odbyła się dnia 11 czerwca 2014 roku, w Centrum Konferencyjnym firmy Astat w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 443.

Tak jak co roku, Sekcja Telekomunikacji SEP wspólnie z kołem nr 31 przy EmiTel Poznań, przy wydatnej pomocy Oddziału Poznańskiego SEP
zorganizowała spotkanie okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Zgodnie z hasłem ŚDT-2014 "Sieci szerokopasmowe na rzecz niezakłóconego rozwoju" zostały przygotowane dwie prelekcje:
1. "Dlaczego INEA stawia na światłowód" - dr inż. Karol Kowalik z INEA S.A.;
2. "Cyfryzacja emisji radiowych" - mgr inż. Adam Łakomy z EmiTel.

Prelekcje były ciekawe, atmosfera na sali wyśmienita. W spotkaniu udział wzięły 52 osoby (zaproszeni goście i członkowie koła nr 31).
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Prezes Zarządu Oddziału Kol. Kazimierz Pawlicki. Obecni byli również członkowie Zarządu Oddziału SEP z Kol. Grażyną Bogacką -wice Prezes.

2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01
 2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01
 2014 dzien telekomunikacji 01  2014 dzien telekomunikacji 01

  2014 konkurs kolo 01 12 czerwca 2014r. w Krakowie, w sali sesyjnej Urzędu m. Krakowa, odbyła się uroczystość
Jubileuszu 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP,
Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz
podsumowania współzawodnictwa kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Oddział Poznański SEP reprezentowali: Kol. kol. Stefan Granatowicz, Robert Grypczyński - Koło nr 17 i Józef Borowiak-Koło nr 31 jako wyróżnieni we współzawodnictwie kół SEP w skali kraju. Na marginesie dodam, że wyróżnione zostało również koło nr 9 z kol. Wiesiem Pieprzykiem na czele, ale ze względu na obowiązki służbowe musiał pozostać w Poznaniu.

     Uroczystość miała charakter oficjalny m.in. z udziałem v-ce Prezydenta Krakowa lecz odbyła się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.
Na zakończenie części oficjalnej odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu ludowego, oczywiście krakowskiego, z udziałem Lajkonika.

 

 Informację przygotował
Prezes koła nr 31 Józef Borowiak

2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Otwarcie uroczystości
Prezes Oddziału Krakowskiego
Wystąpienie nowego Prezesa SEP 
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
 wyróżnienie kat. A
Koło nr 17- Robert Grypczyński
wyróżnienie kat. B
Koło nr 31 - Józef Borowiak
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01
Przekazanie prezentu dla Oddziału Krakowskiego
2014 konkurs kolo 01 2014 konkurs kolo 01 
  Występy artystyczne

Kalendarz

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich