Print this page

2015.06.10 Polskie Innowacje dla świata - spotkanie brokerskie

innowacjePOLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI
Platforma współpracy i transferu innowacji

Spotkania brokerskie
10.06 2015 r.,11.00-14.00 Międzynarodowe Targi Poznańskie,
pawilon 15 sala B
(stan na 20 maja br.)

    Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym i naukowo-badawczym  nawiązania realnej współpracy pozwalającej wykorzystać osiągnięcia w obszarze innowacji jednej ze stron do celów drugiej strony lub nawiązać w tym zakresie współpracę tych stron, a w szczególności umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi wynalazcami będącymi autorami innowacyjnych rozwiązań mających wysoki potencjał oraz pełną gotowość wdrożeniową a przedstawicielami zagranicznych podmiotów gospodarczych – odwrotnie.

Aby osiągnąć ten cel, została szeroko rozpowszechniona informacja o w/w Platformie i jej założeniach organizacyjno-programowych – zarówno w Polsce jak i w wielu wybranych krajach.

      Przeprowadzane są różnymi dostępnymi kanałami rozeznania wśród wielu podmiotów w Polsce i za granicą  pod kątem zarówno ich zainteresowania przedstawieniem swojej oferty innowacyjnej i swoich propozycji współpracy drugiej stronie jak i wskazania obszarów ich zainteresowania znalezieniem interesujących ofert dla siebie od drugiej strony. Na podstawie tego rozeznania zostaną ustalone grupy tematyczne Platformy oraz ich główni (aktywni) uczestnicy.

Zgłoszenia (pobierz) udziału w Platformie będą przyjmowane do 5 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc.

Obrady będą się odbywały w jęz. polskim i angielskim.

Platforma będzie składała się z 2 części.

     W pierwszej, plenarnej części przewidziane są wystąpienia wprowadzające Organizatorów (prof. Michał Szota – wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów) i wysokich rangą przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki (Oczekiwania i możliwości polskiej gospodarki),  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instrumenty finansowe oraz programy wspierające transfer technologii do przemysłu - polityka Państwa w zakresie rozwoju innowacji i wspierania tego rozwoju), Urzędu Patentowego RP (Narzędzia umożliwiające zabezpieczenie własności intelektualnej w aspekcie transferu technologii) i przedstawiciela środowiska naukowo – badawczego (problemy współpracy środowiska naukowo – badawczego z przemysłem w zakresie transferu technologii). Po tych wystąpieniach odbędzie się dyskusja i wystąpienia uczestników Platformy połączone z krótką prezentacją ich ofert.

     W drugiej części  (o charakterze brokerskim) nastąpi podział uczestników na  grupy zainteresowanych współpracą podmiotów, które będą mogły ustalać między sobą konkrety dotyczące ewentualnej współpracy. 

          Oczekiwanym  efektem całości Platformy będzie stworzenie przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy oraz aplikacji przemysłowej polskiej myśli technicznej przez przedstawicieli światowego  przemysłu oraz jednostek naukowo – badawczych – i odwrotnie.

Pliki do pobrania:

Polskie innowacje dla świata (pobierz)

Lista innowacji (pobierz)

Obszary tematyczne (pobierz)

Pismo Prezesa Rady FSNT do Oddz. Pozn. SEP (pobierz)