2016 podsumowanie działalności kół

2016 podsumowanie działalności kół

 DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SEP W 2016 ROKU

 

W okresie sprawozdawczym wiele kół zorganizowało szereg imprez. Poniżej przedstawiono najciekawsze sprawozdania Zarządów Kół.

Koło nr 1 ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań i Koło nr 9 ENEA Operator Sp. z o.o.

Kilku członków naszego Koła aktywnie uczestniczyło w organizacji sympozjów i konferencji organizowanych przez OP SEP w marcu, maju i listopadzie. Dnia 15 stycznia 2016r. wspólnie z Kołem nr 1,zorganizowano tradycyjne Zebranie Noworoczne, połączone ze szkoleniem, podczas którego podsumowano działalność mienionego roku, przedstawiono plan działalności na kolejny rok . W ramach działalności szkoleniowej przedstawiono prezentacje techniczne nt. kierunki zmian zarządzania siecią dystrybucyjną w ENEA Operator. Dnia 2 marca zorganizowano wycieczkę techniczną do stacji energetycznej MPK, usytuowanej pod „Kaponierą”. Wycieczka techniczno-turystyczna zorganizowana wspólnie z kołem SEP nr 1 w dniach 16-19 czerwca 2016r. na trasie Poznań –Świebodzice- Karlowe Vary -Praga -Poznań. W ramach części technicznej zwiedziliśmy zakład produkcyjny Schneider Electric w Świebodzicach. Kilkanaście osób uczestniczyło w konferencjach i sympozjach organizowanych przez OP. Kilku członków naszych Kół aktywnie działa w strukturach OP, wspólnie organizując imprezy Oddziałowe. Członkowie nasi tradycyjnie oprowadzali uczestników wycieczek, zwiedzających obiekty energetyczne ENEA Operator / GPZ Jeżyce i GPZ Żegrze, 2 wycieczki, łącznie 40 osób.Wspomnieć należy, że kilku naszych członków aktywnie działa w strukturach Oddziału SEP, Wielkopolskiej Izbie Inż. Budownictwa oraz w pracach Komisjach Kwalifikacyjnych przy OP

Prezes Koła nr 9
Wiesław Pieprzyk


Koło nr 5 Politechnika Poznańska

Organizowane imprezy zakładowe

14.11.2016r. – mgr inż. Bartosz OLEJNIK "Praca sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia” - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)

17.10.2016r. - mgr inż. Bartosz CERAN „Wielokryterialna analiza współpracy hybrydowego systemu wytwórczego z systemem elektroenergetycznym” ” - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)

14.11.2016r. – mgr inż. Bartosz OLEJNIK "Praca sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia” - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)

17.10.2016r. - mgr inż. Bartosz CERAN „Wielokryterialna analiza współpracy hybrydowego systemu wytwórczego z systemem elektroenergetycznym” ” - Seminarium Instytutu Elektroenergetyki – (30 osób)

Organizowane imprezy międzyzakładowe

13.01.2016 – seminarium techniczne z firmą Astat sp. z o. o. (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (20 osób);

24.03.2016 - seminarium techniczne z firmą Skanska na temat "Zarządzania projektem" (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (18 osób);

19.05.2016 - seminarium techniczne z firmą ETI Polam z Pułtuska na temat: "Przegląd bezpieczników topikowych nowej generacji" oraz ". Zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe instalacji fotowoltaicznych PV". (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (32 osoby);

Organizowane imprezy regionalne

XIX Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne” - Sieci i instalacje – teoria i praktyka, Poznań 23-24 listopada 2016. SEP OP, WOIIB i Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny – (udział członków Koła w pracach komitetów konferencji - R. Niewiedział, W. Opydo, A. Rakowska, E. Sroczan, A. Grzybowski, Z. Nadolny, A Książkiewicz). (200 osób)

Organizowane imprezy ogólnokrajowe

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2014/2015 posiedzenie jury konkursu odbyło się 29 marca 2016 (nagrodzono i wyróżniono 8 osób)

Współudział w organizacji Konferencji naukowo-technicznej nt. „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” w czasie Międzynarodowych targów Energetyki EXPOPOWER – 10-12.05.2016 r. (R. Niewiedział). (60 osób)

Współudział w organizacji Konferencji naukowo-technicznej „Technika świetlna 2016” z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” w czasie Międzynarodowych targów Energetyki EXPOPOWER – 10-12.05.2016 r. (M. Górczewska). (50 osób)

Odczyty

Sroczan E., Książkiewicz A., Szczerbowski R,. Niewiedział E., Grzybowski A. – XIX Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, informatyczne i telekomunikacyjne”, Poznań 18-19 listopada 2015. (200 osób) (5 wystąpień)

Książkiewicz A., Janiszewski J., Wróblewski R., Sierchuła J., Staszak B., Stein Z., Szczerbowski R., Ceran B., Lorenc J., Michalak J., Nawrowski R., Olejnik B., Opydo W., Handke J., Kwapisz A., Górczewska M., Dombek G., Idziak P., Nadolny Z.- XX Konferencja Naukowa Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE'2015 Poznań 18-19 kwietnia 2016 (220 osób) (19 wystąpień)

Szczerbowski R., Zaporowski B., Ceran B. - XXX Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej" – Zakopane 9-12 październik 2016 (250 osób) (3 wystąpienia)

Wróblewski R., Szczerbowski R. Gniezno - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - Delegatura w Gnieźnie – Gniezno 20 maja 2016 – (100 osób) (2 wystąpienia)

Wróblewski R. - III Konferencja szkoleniowa – „Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną”, Warszawa 17 listopada 2016 (100 osób) (1 wystąpienie)

Grzybowski A., Rakowska A., Szczerbowski R. seminarium – konferencja 2016 - STELEN Wąsowo, 26-28 październik 2016, (100 osób) (3 wystąpienia)

Wycieczki szkoleniowo - techniczne

15 marca 2016 r - wycieczka do firmy APATOR w Toruniu (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (29 osób)

5 grudnia 2016 r. - wycieczka do fabryki Solaris (z kołem naukowym Elektroenergetyka) (40 osób).

20 grudnia 2016r. – wycieczka do EC Karolin (18 osób)

Konkursy

Ogólnopolski konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych, w dziedzinie elektrotechniki, napisaną w roku akademickim 2014/2015 posiedzenie jury konkursu odbyło się 29 marca 2016 (nagrodzono i wyróżniono 8 prac) (16 osób) / Zdjęcia DSC 0734, 0737, 0740, 0743, 0747, 0751/

Inne

Szkolenie dla studentów Wydziału Elektrycznego PP kierunków: Energetyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz kierunków nieelektrycznych przygotowujące do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy pracach z urządzeniami elektrycznymi podczas eksploatacji, pomiarów i nadzoru w zakresie do 1 kV. Szkolenie prowadzili: A. Książkiewicz, R. Szczerbowski, E. M. Sroczan, R. Wróblewski. Łącznie przeszkolono 100 osób (grudzień 2016)

Aktualizacja danych wirtualnego serwera WWW Koła SEP nr 5 przy Politechnice Poznańskiej: http://www.sep.put.poznan.pl

02.12.2016 – Spotkanie członków Koła nr. 5 - wykład mgr inż. A. Książkiewicza oraz sprawozdaniem z międzynarodowego konkursu EUREL przedstawionym przez studentów kierunku Energetyka połączony z tradycyjnym rogalem marcińskim (35 osób)

29.12.2016 – Spotkanie Noworoczne członków Koła połączone z wykładem dr inż. A. Grzybowskiego oraz dr inż. Radosława Szczerbowskiego– członkowie SEP (40 osób).

11.04.2016 – II Kongres Elektryki SEP - Warszawa– udział: Aleksandra Rakowska, Bolesław Zaporowski, Andrzej Demenko, Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział (200 osób)

25-28.04.2016 wyjazd związany z przygotowaniem współpracy pomiędzy SEP – VDE i Politechnika Poznańską - Offenbach – udział – Aleksandra Rakowska, Radosław Szczerbowski (15 osób)

Prezes koła nr 5
Radosław Szczerbowski


Koło nr 7 Koło Akademickie Politechnika Poznańska

Prenumerata czasopism - Na początku roku 2016 przy współpracy z Wydziałem Elektrycznym oraz Biblioteką Politechniki Poznańskiej udało się zaprenumerować czasopisma dla członków koła:

 • „Elektroenergetyka”
 • „INPE”
 • „Elektroinstalator”

Prenumerata obejmuje wersję papierową dostępną w Bibliotece oraz wersję elektroniczną dostępną dla każdego członka koła, ponadto redakcja INPE udostępniła wersje archiwalne tego wydania. Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

Kurs obsługi sterowników plc firmy Fatek – 25-26.02.2016 - Kurs sterowników PLC został przeprowadzony przez firmę Multiprojekt, zawierał kompleksowe wprowadzenie do zagadnień podstawowych związanych z obsługą i programowaniem sterowników PLC. W kursie zostały poruszone takie zagadnienia jak sterowanie szybkością i momentem silnika DC. Kursanci zyskali wiedzę jak sprawnie poruszać się i używać języków graficznych sterowników PLC w celach ich programowania. Instruktor rzetelnie i skutecznie przedstawił zagadnienia związane z tematyką kursu. Zaprezentowano także działalność firmy Multiprojekt. (zdjęcie_1.jpg)  Członek AK SEP nr 7: Krzysztof Nowak

Sympozjum "Młodzi. Technika. Przemysł." – 4-6.03.2016- Wydarzenie zorganizowane w ramach III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP. Na sympozjum poruszone zostały tematy związane z integracją przemysłu ze szkolnictwem wyższym, omówiono znaczenie tytułu inżyniera na polskim i europejskim rynku pracy. Jednym z pomysłów, który pojawił się podczas obrad było stworzenie platformy mającej na celu wymianę doświadczeń między studentami, stowarzyszeniami i pracodawcami. Wydarzeniu towarzyszyły bloki wykładowe i praktyczne szkolenia m. in. z oprogramowania AutoCAD. Członek AK SEP nr 7: Krzysztof Nowak

zebranie rekrutacyjne – 13.04.2016 - Zebranie odbyło się niedługo po rozpoczęciu nowego semestru. Wydarzenie połączono ze sprawozdaniem z działalności w roku 2015, wydano zaległe legitymacje członkowskie oraz pobrano składki od obecnych członków na nadchodzący rok. Na spotkanie przybyło około 40 osób. Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

Wycieczka do Schronu Przeciwatomowego dla władz miasta Poznania – 7.05.2016 - Dwudziestoczteroosobowa grupa miała okazję uczestniczyć w wycieczce do schronu przeciwatomowego dla władz miasta Poznania, mieszczącego się w sąsiedztwie Jeziora Kierskiego w Krzyżownikach koło Poznania. Z uwagi na bliską lokalizację dojazd na miejsce zbiórki odbywał się we własnym zakresie, jednak część osób udała się wspólnie komunikacją miejską. Po przywitaniu przez przewodnika oraz uiszczeniu symbolicznej opłaty, uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie. (zdjęcie_2.jpg) Z pozoru zwykły dom przy ulicy Słupskiej 62, krył od lat 60. ubiegłego wieku podziemne schronienie dla najważniejszych urzędników miasta. Istnienie schronu pozostało tajemnicą do 2012 roku, kiedy po dwunastoletnim procesie odtajniania, został udostępniony dla zwiedzających. Na szczęście schron nie został nigdy wykorzystany zgodnie ze swym przeznaczeniem na wypadek ataku atomowego, ponieważ prawdopodobnie nie spełniłby funkcji ochronnej ze względu m.in. na płytkie położenie. Wyposażenie pozostało w nienaruszonym stanie, zobaczyć można np. agregaty i filtry powietrza, meble i mapy, a także armaturę łazienkową, telefony, radio, wersalkę prezydenta. Po wyjściu ze schronu, wiosenna pogoda zachęciła uczestników do dalszej rozmowy z przewodnikiem podczas spaceru w ogrodowej części obiektu. Wycieczkę zakończono pamiątkowym zdjęciem grupowym. Członkini AK SEP nr 7: Agata Orłowska

Organizacja SRK - Poznań – 28-29.05.2016 - Nasze koło było gospodarzem zebrania Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Uczestnicy jako atrakcję mieli zapewnione zwiedzanie zajezdni Franowo, mogli zwiedzić "sypialnię" tramwajów oraz część warsztatową. Wycieczka była wypełniona licznymi ciekawostkami związanymi z elektryczną częścią komunikacji miejskiej. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej PUT Space w DS1 na kampusie Politechniki Poznańskiej. Wieczorem uczestnicy udali się na bowling w Galerii MM. Główną atrakcją drugiego dnia zebrania było zwiedzanie Poznania z przewodnikiem. Uczestników oprowadzono po Starym Rynku oraz Ostrowie Tumskim. (zdjęcie_3.jpg) Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

Wykład otwarty „Spotkanie z Energią - Perspektywy energetyki węglowej” – 31.05.2016 - I spotkanie z cyklu spotkanie z Energią: Perspektywy Energetyki Węglowej odbyło się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Prelegentem był ekspert ds. górnictwa, Marek Adamczyk. Przeanalizował on historię problemów polskiego górnictwa, jego korelacje z innymi płaszczyznami gospodarki oraz wpływ państwa na jego funkcjonowanie. W poznańskim środowisku akademickim patronat nad wydarzeniem objęła Korporacja Akademicka Hermesia. (zdjęcie_4.jpg) Członek AK SEP nr 7: Jakub Nowak

Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych – prezentacja koła SEP – 20.10.2016 - Podczas prezentacji wystawiliśmy stoisko z autorskim projektem Marcina Racława – systemem podtrzymywania życia dla roślin, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Przy stoisku była możliwość wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz były udostępnione materiały promocyjne. Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

Uczestnictwo w XVIII ODME - Lublin – 17-20.11.2016 - XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME) miały miejsce w Lublinie w dniach 17 – 20 listopada 2016 r. Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej reprezentowali: Prezes – Marcin Racław, Sekretarz – Wojciech Sołtysiak, Skarbnik – Mateusz Wojdyński, Członek – Barbara Urbaniak, Członek – Karolina Świt, Członek – Karolina Korzeniowska, Członek – Oktawia Bohn, Członek – Agata Orłowska.

Pierwszego dnia wszystkie wydarzenia obywały się na Targach Lublin. Po oficjalnym otwarciu ODME rozpoczął się wykład inauguracyjny oraz spotkanie uczestników z Prezesem SEP dr inż. Piotrem Szymczakiem. Na debacie obecnych było pięcioro członków delegacji, natomiast pozostali dotarli na miejsce w godzinach południowych. W Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETICS 2016, które w tym samym czasie odbywały się na Targach Lublin, brała już udział delegacja w pełnym składzie. Była to okazja do zapoznania się z ofertą wystawców z branży elektrotechnicznej oraz energetycznej, a także do krótkiej rozmowy z przedstawicielami przemysłu. W międzyczasie mieliśmy okazję wziąć udział w wykładach, z których jeden prowadzony był przedstawiciela firmy, będącej jednym ze sponsorów ODME - JM-TRONIK. Po dłuższej przerwie przeznaczonej na zakwaterowanie w Hotelu Viktoria, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Studenckiej Rady Koordynacyjnej. Na posiedzeniu podsumowano działalność Rady w ostatniej kadencji. Większość zaplanowanych przedsięwzięć udało się zrealizować. Następnie przystąpiono do wyboru nowego składu Rady. Na stanowisko prezesa SRK starowało dwóch kandydatów. Z niewielką przewagą prezesem na nową kadencję został wybrany, już po raz drugi, Marcin Rybicki z Politechniki Łódzkiej. W dalszym głosowaniu wybrano kolejnych członków prezydium. Po wyborach głos zabrał prezes Piotr Szymczak, który pogratulował członkom SRK zrealizowanych przedsięwzięć, zachęcił do dalszej pracy i zaapelował o lepszą wymianę informacji między członkami SRK. Następnie wszyscy udali się na kolację wraz z wieczorem integracyjnym, przygotowaną przez organizatorów w klubie „Silence”. Na spotkaniu nie zabrakło prezesa SEP p. Piotra Szymczaka, z którym nasza delegacja miała przyjemność dłużej porozmawiać o działalności AK SEP na Politechnice Poznańskiej, a także naszych planach edukacyjnych i zawodowych. Dyskusję uwieńczono wspólnym zdjęciem (zdjęcie_5.jpg, zdjęcie_6.jpg, zdjęcie_7.jpg). Dla członków delegacji, który brali udział w ODME po raz pierwszy, wieczór był doskonałą okazją do poznania członków oddziałów SEP z całej Polski, natomiast dla członków z większym stażem – do odświeżenia relacji. Dzień drugi rozpoczął się od śniadania. Obfitował on w szereg wykładów obejmujących swą tematyką różnorodne gałęzie branży elektrotechnicznej oraz energetycznej – od odnawialnych źródeł energii poprzez automatykę i sterowanie aż po pojazdy elektryczne i hybrydowe oraz elektryczny transport miejski. Prezentujący poruszali współczesne problemy sektora elektrycznego, dzięki czemu wykłady były bardzo atrakcyjne. W blok wykładowy wpleciono przerwę obiadową i kilka kawowych. Wśród członków ODME, obecni byli także goście z Ukrainy. SEP rozpoczął współpracę z tamtejszymi wybranymi uczelniami, których przedstawiciele mieli okazję zaprezentować się podczas ODME. Po południu uczestnicy ODME udali się na halę sportową Politechniki Lubelskiej, by tam stanąć do rywalizacji w tzw. Lidze Elektryków, a mianowicie w części sportowej, która obejmowała dwie konkurencje: siatkówka i ergometr wioślarski. W konkurencjach tych brała udział męska część poznańskiej delegacji – Wojciech Sołtysiak, Marcin Racław oraz Mateusz Wojdyński (zdjęcie_8.jpg), natomiast część damska wzorowo kibicowała (zdjęcie_9.jpg). W rezultacie oddział poznański znalazł się na jednym z czołowych miejsc zestawienia konkursowego. Program dnia drugiego zakończyła wspólna kolacja w hotelu, po której uczestnicy, nie mając ochoty się rozstać, spędzili wieczór integrując się i korzystając z uroków miasta Lublina. Trzeciego dnia, zaraz po śniadaniu uczestnicy udali się na wycieczki zorganizowane przez oddział lubelski. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wycieczkowe – każda z nich miała okazję zwiedzić inne miejsce. Oddział poznański znalazł się w grupie, która pojechała do Elektrociepłowni Wrotków. Jest to bardzo interesujący obiekt energetyczny ze względu na obecność układu gazowo-parowego. W pierwszej kolejności, podczas krótkiego wykładu, zapoznaliśmy się z charakterystyką obiektu, by następnie przejść do zwiedzania. Największą atrakcją była możliwość wjechania na prawie dwustumetrowy komin, z którego podziwialiśmy panoramę Lublina. Zaraz po powrocie z wycieczki odbył się wykład przedstawiciela firmy Sonel na temat przeprowadzania pomiarów w instalacjach elektrycznych. Po wykładzie przyszedł czas na część teoretyczną Ligi Elektryków. Część merytoryczną podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich miał formę testu wiedzy z elektrotechniki. Oddział poznański reprezentowali Agata Orłowska oraz Wojciech Sołtysiak. Po zakończeniu tej części podsumowano punkty z wcześniejszych konkurencji, punktowano też czynny udział w wykładach i wycieczkach. Oddział poznański zakwalifikował się do kolejnego etapu. Po wycieczce i wyczerpującym wysiłku umysłowym wszyscy chętnie udali się na obiad. Następnie odbyły się jeszcze trzy wykłady o tematyce zbliżonej do dnia poprzedniego. Po wykładach uczestnicy udali się na jeden z wydziałów Politechniki Lubelskiej. Tam także przygotowano dla nas wykład, który poświęcony był obsłudze programu Matlab. W końcu przyszedł czas na ostateczne zmagania w Lidze Elektryków. Na drużyny, które zakwalifikowały się do tego etapu czekały dwa zadania praktyczne. Pierwsze wymagało wiedzy z przeprowadzania pomiarów, ponieważ należało przeprowadzić pomiary na makiecie domu jednorodzinnego, udostępnionej przez firmę Sonel. W tej konkurencji oddział poznański reprezentował Wojciech Sołtysiak, zajmując bardzo dobre drugie miejsce. Drugie zadanie związane było z obsługą programu Matlab. Tutaj przedstawicielami byli Barbara Urbaniak oraz Mateusz Wojdyński, którzy sprostali zadaniu, jednak inne zespoły wyróżniały się większym doświadczeniem w tym zakresie. Ostatecznie oddział poznański znalazł się w środku zestawienia. Po zakończeniu konkurencji uczestnicy udali się do hotelu, by przygotować się na zbliżający się bankiet pożegnalny. Bankiet rozpoczął się od wręczenia dyplomów za udział w ODME (zdjęcie_10.jpg) oraz nagród i wyróżnień w Lidze Elektryków. Następnie głos zabrali organizatorzy, dziękując uczestnikom za przybycie i życząc udanej zabawy. Po uroczystej kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna. Niedzielny poranek rozpoczęto śniadaniem, po którym udaliśmy się na pociąg powrotny do Poznania. Podróż minęła nam na wspominaniu wydarzeń minionych czterech dni, a także planów na działalność w AK SEP. Członkini AK SEP nr 7: Agata Orłowska

Zebranie rekrutacyjne – 7.12.2016 - Zebranie rozpoczęto od poruszenia kwestii planów na najbliższy czas oraz podsumowano działania podjęte w trakcie semestru. Wprowadzono nowych członków w zakres działalności koła oraz przedstawiono planowane wydarzenia na najbliższy czas, wydano legitymacje członkowskie oraz pobrano składki na nadchodzący rok. Na zebraniu rekrutacyjnym pojawiło się około 70 osób. (zdjęcie_11.jpg) Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

Wyjście do GPZ – 15.12.2016 - Wycieczka odbyła się 15.12.16r., o godz. 13.00 grupa licząca dziesięć osób stawiła się przed obiektem Głównego Punktu Zasilania Żegrze. Uczestnikami wycieczki byli studenci II, III oraz IV roku kierunków Energetyka i Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ponadto są to również członkowie Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Poznańskiej. Wejście na teren obiektu umożliwił nam Pan Wiesław Pieprzyk pracujący w ENEA Operator Sp. z. o. o.. Zanim przystąpiliśmy do zwiedzania zostały nam objaśnione zasady przebywania w tego typu obiektach. Udało nam się zobaczyć m.in. transformatory, rozdzielnicę wraz z zabezpieczeniami, zastosowane układy pomiarowe, pomieszczenie związane z potrzebami własnymi stacji, pomieszczenie z akumulatorami oraz kablownię. Obejrzana przez nas stacja jest stosunkowo nowym obiektem, dzięki temu zapoznaliśmy się ze współcześnie stosowanymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Wycieczkę zakończyliśmy podziękowaniami dla oprowadzających oraz wspólnym zdjęciem. (zdjęcie_12.jpg) Członkini AK SEP nr 7: Karolina Korzeniowska

Organizacja Spotkania Wigilijnego + spotkanie integracyjne – 21.12.2016 - Spotkanie odbyło się w sali Rady Wydziału na Politechnice Poznańskiej. Gościem honorowym spotkania był Prezes Kazimierz Pawlicki, z ramienia uczelni pojawili się Prodziekan dr hab. inż. Andrzej Tomczewski oraz dr inż. Radosław Szczerbowski. Rozmawiano na luźniejsze tematy, zwłaszcza interesujące były historie opowiadane przez Prezesa oraz Prodziekana. Po spotkaniu na uczelni udaliśmy się do klubu "Kultowa" na mniej oficjalne spotkanie integracyjne. Sekretarz AK SEP nr 7: Wojciech Sołtysiak

 


Koło nr 8 PKP Energetyka S.A. Zakład Zachodni

 

Członkowie koła czynnie uczestniczyli w prowadzeniu praktyk studenckich studentów Politechniki Poznańskiej na terenie PKP Energetyka. Studenci I, II oraz III roku Politechniki Poznańskiej zgłosili się do Zakładu Zachodniego PKP Energetyki S.A. w celu odbycia obowiązkowych praktyk. Praktykanci zostali zaznajomieni z tematyka związaną z charakterem i problemami, z którymi stykamy się w naszej pracy. Były to tematy techniczne związane z pomiarami elektrycznymi na naszych obiektach zasilania jak i z pracą związaną z organizacją robót na kolejowej sieci trakcyjnej. Potwierdzona została w ten sposób ich wiedza teoretyczna, którą zdobyli na uczelni.

Prezes Koła nr 8 Jan Skrzypczak


Koło nr 10 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział Poznań

W ramach obchodów 65- lecia koła odbyła się wycieczka techniczna. Celem wycieczki było zwiedzenie stacji elektroenergetycznej Kromolice. Stacja o napięciu górnym 400 kV w ciągu linii 400 kV Ostrów – Kromolice – Plewiska poprzez autotransformator 450 MVA 400/110 kV zasila obecnie dwie linie 110 kV Kromolice – Plewiska i Kromolice – Środa. W przyszłości obok stacji Plewiska oraz Czerwonak będzie stanowiła jeden z głównych punktów zasilania aglomeracji poznańskiej. Oficjalne obchody 65- lecia koła odbyły się następnie w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie. W ramach obchodów przemówienia wygłosili Prezes koła Kolega Krzysztof Kotecki oraz zaproszeni Goście. Obchody rozpoczął smaczny poczęstunek ( obiad wraz z deserem ) a zakończyła beztroska biesiada przy grillu oraz dźwiękach akordeonu. Pogoda dopisała.

Sekretarz Koła Paweł Białas


Koło nr 15 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu

20 września 2016 r. pod patronatem SEP odbył się Elektryzujący Rajd w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2. Po odczytaniu regulaminu rajdu oraz przekazaniu instrukcji i wytycznych dotyczących przebiegu dnia, odbył się start z I punktu kontrolnego na boisku szkolnym. Klasy miały do pokonania 6 punktów kontrolnych. Na każdym stanowisku były zadania. Na koniec rajdu odbył się posiłek a następnie podsumowanie i przedstawienie wyników. Nad przebiegiem rajdu czuwał Prezes koła nr 15 Kol. Paweł Untermann oraz Przewodniczący Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów Kol. Władysław Opydo.

Prezes koła nr 15 Paweł Untermann


Koło nr 17 AECOM Polska Sp. z o.o.

Koło posiada stronę internetową, na której systematycznie umieszczane są sprawozdania z organizowanych imprez http://www.sep-kolo17.pl

-        2016.12.07 Spotkanie świąteczne członków Koła – 25 osób

-        2016.10.13 Zwiedzanie Spalarni Śmieci Karolin

-        2016.10.01 Rajd Samochodowy SEP im Eugeniusza Bogackiego – 4 załogi

-        2016.09.01-03 Uczestnictwo w II Dyskusyjnym Forum SEP w Baranowie Sandomierskim

-        2016.05.10 i 2016.09.07 gry integracyjne LaserTag

-        2016-10-26 Szkolenie dla dzieci w przedszkolu z zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi

-        Szkolenie - PLUTON Polska sp. z o.o. - ul. Dembinskiego 48,  01 -  644 Warszawa  w zakresie: budowa prostowników trakcyjnych, zastosowanie w systemach zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej i trolejbusowej w Polsce, Białorusi i Ukrainie – 4 osoby

-        Szkolenie - Valmont Polska Sp. z o.o. - ul. Trespolska 12, 08 - 110 Siedlce w zakresie: konstrukcje wsporcze dla sieci trakcyjnej tramwajowej, słupy oświetlenia ulicznego i parkowe, słupy dla linii energetycznych wysokich napięć – 4 osoby

-        Szkolenie - STRUNOBET - MIGACZ SP. z o.o. - Kuzki 14a, 29 - 100 Włoszczowa w zakresie: strunobetonowe, wirowane słupy trakcyjne typu ETG - 5 osób

-        Szkolenie - AROT Polska sp z o.o. - ul. Dobieżyńska 43, 64 - 320 Buk w zakresie: rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych – 10 osób

-        Szkolenie - AROT Polska sp z o.o. - Pomlewo w zakresie: rury osłonowe do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych – 28/29.04.2016 Nowoczesne rozwiązania w ofercie AROT Polska - Kanały technologiczne - kompleksowe rozwiązania autostrad wg wytycznych MAiC – 3 osoby

-        Udział w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Poznański Oddział SEP;

-        Odczyty kierowników zespołów branżowych;

-        Informacje techniczne członków Koła dla pozostałych kolegów;

-        Członkowie Koła na bieżąco przygotowują materiały wizualne o tematyce technicznej jako pomoce szkoleniowe;

-        Spotkania zarządu Koła – kwartalne, lub w razie potrzeby częściej.

W załączeniu szczegółowe sprawozdania z ciekawszych imprez przedstawione przez członków koła /Załącznik /

Sekretarz Koła Małgorzata Jurczok


Koło nr 19 Terenowe

W 2016 r. Koło zorganizowało:

2 wycieczki techniczne w których uczestniczyło 15 członków koła,

2 zebrania koła (w tym spotkanie noworoczne)

4 zebrania zarządu koła.

Członkowie koła uczestniczyli w szeregu imprez stowarzyszeniowych organizowanych przez oddział min.: wycieczki, sympozja, konferencje.

16.11.2016 r. Koło zorganizowało całodniową wycieczkę techniczną do obiektu nadawczego EmiTel w Śremie połączoną ze zwiedzaniem zamku w Kórniku

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z wycieczki. /Załącznik /

Prezes KołaAndrzej Słupianek


Koło nr 21 ELEKTROMONTAŻ Poznań S.A

Koło 21 SEP zorganizowało w 2016 roku 9 spotkań połączonych z prezentacjami i odczytami w tym trzy spotkania integracyjne na kręgielni połączone z prezentacjami produktów firm BTC, BENNING oraz EATON. Członkowie naszego Koła uczestniczyli w Konferencji podczas targów EXPOPOWER oraz w XIX Sympozjum: Sieci i instalacje – Teoria i praktyka. Ponadto, nasi członkowie brali udział oraz jesiennym rajdzie samochodowym SEP oraz wycieczce „Uroki Tatrzańskie”. Tematyka spotkań Koła 21 w 2016r. przestawiała się następująco:

23-01-16 r. - 1. Systemy drabin i korytek kablowych EL-PUK

                        2. Systemy kanałów i puszek podpodłogowych EL-PUK

                        3. Systemy solarne

25-02-16 r. - 1. Nowości w systemach rozdzielnic xEnergy produkcji EATON

25-03-16 r. -              Spotkanie integracyjne Koła 21 – bowling w CSiR Niku  

14-04-16 r. -    Dobór i konfiguracja wyłączników IZMX; nowe wyzwalacze w wyłącznikach IZMX

09-05-16 r. - Dobór i zastosowanie wyłączników Emax2 i Tmax prod. ABB                                  

12-09-16 r. - Przekaźniki: przemysłowe, interfejsowe, czasowe i nadzorcze firmy RELPOL

27-10-1 6 r. -             1. Prezentacja sterowników firmy SAE
2. Prezentacja sterowników i sygnalizacji centralnej firmy Mauell

3. Systemy SCADA – BTC PRINS

4. Prezentacja rozdzielnic SN firmy ORMAZABAL

5. Spotkanie integracyjne Koła 21 – bowling w CSiR Niku

14-11-16 r. -  System monitoringu temperatury na szynach w rozdzielnicach xEnergy

14-12-16 r. - 1. Układy zasilania gwarantowanego w Energetyce, Przemyśle i Data/IT firmy BENNING
2. Spotkanie integracyjne Koła 21 – bowling w CSiR Niku

Prezes koła nr 21 Błażej Kotowicz


Koło nr 23 Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o.o., Fire-Com Sp.J.

W ostatnim roku nie oficjalnie przedstawiciel SEP Stanisław Olszewski zaproszony został na jedną z odpraw Delegatury WOP w Poznaniu w celu wygłoszenia referatu. Działalność koła z uwagi na jego skład osobowy (działalność czynna członków w różnych branżach) w roku 2016 była również ograniczona z uwagi na koniczność wykonywania innych przedsięwzięć służbowych, Anakonda 2016, Dni Młodzieży, szczyt NATO, uczestnictwo w procesach sądowych jako biegły sądowy. Koło na bieżąco koło realizuje zadania związane z udzielaniem konsultacji w zakresie wymagań przeciwpożarowych w branży teletechnicznej i elektrycznej.

Wiceprezes koła nr 23 Maciej Schneider


Koło nr 29 Zakład Projektowania i Usług INWESTPROJEKT

W lutym koło odbyło się spotkanie noworoczne członków koła.

Koło zorganizowało odczyty:

 1. Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – PN – EN 60443 – 2010
 2. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa według normy PN-HD 60364- 4 – 41 – 2009
 3. Źródła zasilania rezerwowego; zespoły prądotwórcze, zasilacze prądu stałego, zasilacze UPS typu KEJ norma PN-EN 620140 –1/2 – 2014

Prezes koła nr 29  Zbigniew Skrzypczak


Koło nr 31 TP EmiTel Sp. z o.o.

 • Zarząd Koła odbył 4 zebrania poświęcone m.in. zasadom współpracy Zarządu Koła z kierownictwem EmiTel i Zarządem Sekcji Telekomunikacji, uszczegółowieniu planu pracy na rok 2016, omówieniu przygotowań do obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji – 2016, oraz planowanej przez Zarząd Oddziału szczegółowej weryfikacji stanu członków i opłacania składek członkowskich.
 • Odbyliśmy trzy zebrania członków koła, w tym zebranie sprawozdawcze za rok 2015 (28.01.2016r), w których uczestniczyło łącznie 83 członków, co daje średnią na zebranie ~ 60% stanu koła.

Działalność odczytowa.

 • Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji, 18 maja 2016r. wspólnie z Oddziałem Poznańskim SEP, Sekcja Telekomunikacji i Zarząd Koła zorganizowały spotkanie okolicznościowe pod głównym hasłem Światowego Dnia Telekomunikacji-2016 „Przedsiębiorczość w ITC na rzecz zmian społecznych”. Na spotkaniu zostały wygłoszone trzy referaty:
  • „Cyfryzacja w radiodyfuzji – korzyści i bolączki” – mgr inż. Jan Chrzanowski – EmiTel Sp. z o.o. – członek koła 31
  • „Metrologia i układ SI” – mgr inż. Adam Łakomy – Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu - członek koła 31.
  • „Przedsiębiorczość w ITC – pozytywy i zagrożenia” – Janusz Kujawski UKE –Delegatura w Poznaniu – członek koła 31.

Odczytów wysłuchało 46 osób, zaproszonych gości i członków koła.

 • Na zebraniu sprawozdawczym koła za rok 2015 (28.01.2016r.) –wysłuchaliśmy wykładu mgr inż. Bogusława Bajońskiego z ZTM Poznań pt. „Inteligentne miasto – SMATR CITY” poświęcone systemom informatycznym stosowanym w ZTM i MPK Poznań. W tym karta PEKA.   Obecnych 33 osoby.
 • Na spotkaniu Koła Emerytów SEP 19 listopada 2016r. członek naszego koła kol. Janusz Kujawski przedstawiciel Delegatury UKE w Poznaniu przedstawił prelekcję „Wiem, co podpisuję” poświęconą zagrożeniom wynikającym z podpisywania umów na usługi telekomunikacyjne i informatyczne z operatorami telekomunikacyjnymi. Wykładu wysłuchało 15 osób.

Wycieczki techniczne.

W roku sprawozdawczym, zorganizowaliśmy dla członków koła 2 wycieczki techniczne oraz jedną dla członków koła nr 19.

 • Wycieczka techniczna do obiektu EmiTEL w Poznaniu.

22 kwietnia 2016r. Koło 31 zorganizowało wycieczkę techniczną do obiektu telekomunikacyjnego EmiTel (wieża Piątkowo) dla emerytów EmiTel-a oraz członków koła. Na początek było spotkanie przy kawie a następnie zwiedziliśmy obiekt. Dla odważnych (a było wielu) był wjazd na wieżę i możliwość podziwiania panoramy Poznania. Pogoda dopisała a więc wrażeń nie zabrakło..

W wycieczce uczestniczyło 32 członków koła i emerytów EmiTel-a.

 • Wycieczka techniczna do nowoczesnej zajezdni tramwajowej MPK w Poznaniu.

15 listopada 2016roku odbyliśmy wycieczkę techniczną do nowoczesnej zajezdni tramwajowej MPK w Poznaniu na Franowie. Kierownictwo zajezdni przygotowało bardzo ciekawy program zwiedzania. Począwszy od hali postojowej skąd przygotowane tramwaje wyruszają w trasy poprzez warsztaty, stację diagnostyczną, myjnię do nowoczesnego centrum sterowania ruchem tramwajów przybywających i wyjeżdżający na trasy. Zwiedziliśmy również urządzenia zasilające trakcję tramwajową.

W wycieczce uczestniczyło 22 członków koła.

 • Wycieczka dla koła nr 19 przy RWT KOP w Poznaniu – 15.11.2016r. Wycieczka techniczna zorganizowana przez nasze koło do macierzystego obiektu EmiTel-a RTCN w Górze k/Śremu, dla członków koła nr 19. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z pracą obiektu pod kątem możliwości technicznych i zasięgu działania. W wycieczce uczestniczyło 13 członków koła nr 19.

Pozostałe informacje dot. Koła nr 31.

 • W uzupełnieniu informacji dodam, że 6 kwietnia 2016r. delegaci naszego koła Kol.Kol. Tomasz Gorczyca, Edward Chojnacki i Józef Borowiak uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Poznańskiego SEP. Podczas zebrania, członkowie naszego koła zostali odznaczeni; Kol. kol. Kazimierz Popławski i Marian Wojtyniak –ZłOH SEP, kol. kol. Janusz Zielonka, Edward Chojnacki, Stefan Sacha i Waldemar Ciesielczyk – SrOH SEP.
 • Jako Prezes Koła brałem udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki, oraz 70-Lecia Oddziału SEP w Płocku, które odbyły się 10.06.2016r. Podczas uroczystości m.in. dokonano podsumowania ogólnopolskiego współzawodnictwa kół SEP za rok 2015. W kategorii A, nasze koło zostało wyróżnione Dyplomem. Na marginesie dodam, że w ramach współzawodnictwa na szczeblu Oddziału Poznańskiego SEP, otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 1.000,00zł.
 • Tak w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich, Kol. Tomasz Gorczyca aktywnie działał w Wojewódzkiej Izbie Inżynierów Budownictwa, a jako Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP współuczestniczył w organizacji wielu przedsięwzięć: coroczne Expopower, rajdy samochodowe, Kol. Wojciech Bąk działa w Oddziałowej Radzie Rzeczoznawców SEP natomiast Kol. Jan Chrzanowski przewodniczy Sekcji Telekomunikacji przy Oddziale Poznańskim SEP.

Prezes koła nr 31 Józef Borowiak


Koło nr 36 Terenowe w Poznaniu

W 2016 roku koło zorganizowało 7 odczytów i 2 wycieczki techniczne.

 1. Zebranie 29.01.2016 r. – prelekcja nt.       „Komputerowe /firmowe/ wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych”. Warsztaty prowadził mgr inż. Zbigniew Ciesielski z firmy Legrand Polska. Prelekcji wysłuchało 17 osób.
 2. Spotkanie koleżeńskie 2016. W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby.
 3. Zebranie 23.02.2016 r. – prelekcja nt. „ Współczesne sygnalizacje pożarowe i samoczynne przestrojenie się do obrony przed skutkami pożaru w obiektach”. Prelekcję prowadził inż. Piotr Lubiński projektant z Firmy Bress. Prelekcji wysłuchało 17 osób.
 4. Wycieczka techniczna 31.03.2016 r. do „Veolia Energia Poznań ZEC S.A.” Wycieczkę przyjął i oprowadził mgr Inż. Marek Szulc prezes koła nr 13. W wycieczce uczestniczyło 12 osób.
 5. Zebranie 26.04.2016 r. – prelekcja nt. „ Parametry jakości elektrycznej, metody lokalizacji źródeł zakłóceń”. Prelekcję prowadził mgr inż. Radosław Wiśniewski specjalista ds. jakości elektrycznej z firmy Astat Sp. z o.o. Poznań. Prelekcji wysłuchało 17 osób.
 6. Zebranie 26.05. 2016 r. zebranie wyborcze uzupełniające na sekretarza Koła i delegata WZD. Brak kworum, wybór w drugiej turze. Obecnych uprawnionych na sali było 12 osób.
 7. Zebranie 23.06.2016 r. – prelekcja nt. „ Diagnostyka bezpieczeństwa ruchu taboru kolejowego i urządzenia do wykrywania stanów awaryjnych taboru kolejowego”. Prelegenci: mgr inż. Jan Wesper ( kolega z naszego kola) i mgr inż. Kordian Kurowski inżynier serwisu Firmy „ Signaling Voestalpine” Oddział Sopot. Prelekcji wysłuchały 22 osoby.
 8. Wycieczka techniczna 29.09.2016 r. do Centrum Operacji i Ruchu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Górecka 15. Prowadzącym był Pan L. Gawełek naczelnik ZDM. Uczestniczyło 17 osób.
 9. Zebranie 27.10.2016 r. – wykład popularno naukowy nt.” Współczesne technologie materiałowe - Grafem. Wykład wygłosił prof. Mirosław Szybowicz z Politechniki Poznańskiej. Wysłuchało 20 osób.
 10. Zebranie 30.11.2016 r. – prelekcja nt. „ Światło i oświetlenie – oświetlenie ewakuacyjne” wygłoszona przez kolegę z naszego koła mgr inż. Ryszarda Isańskiego. Uczestniczyło 16 osób.
 11. Zebranie 15.12.2016 r. . – prelekcja nt. „ Technika przeciwwybuchowa, bezpieczne technologie”. Prelekcję wygłosił Krzysztof Schuster. Uczestniczyło 19 osób.

Członek Zarządu Koła Henryk Ławniczak


Koło nr 39 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu

Koło zorganizowało :

 1. Wycieczkę na Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER.
 2. Wycieczkę na Politechnikę Poznańską
 3. Wycieczkę do Okręgowej Dyspozycji Mocy.

Prezes Koła 39 Waldemar Strzelecki


Koło nr 41 Terenowe Biedrusko

Koło zorganizowało wycieczkę do teatru w Gnieźnie na spektakl „ Zbrodnia i kara”.

Prezes Koła 41 Tadeusz Bergier

Koło nr 75 Seniorów SEP Poznań

Na każdym comiesięcznym plenarnym Zebraniu Koła była organizowana prelekcja lub odczyt, połączony z prezentacją wizualną na dany temat. Oto niektóre tematy:

A. - historyczny rozwój energetyki m. Poznania, przygotował kol. Stanisław Jung

który w prezentacji przedstawił następujące etapy rozwoju :

- rozdział I - w pruskiej niewoli, to okres w latach od 1890r do 1918r.

- rozdział II - w Polsce międzywojennej, to okres w latach od 1919r do 1939r.

- rozdział III – okupacja hitlerowska,   to okres w latach od 1939r do 1945r.

- rozdział IV - Polska Ludowa, to okres w latach od 1945r do 1960r.

Łącznie w prezentacji przedstawiono okres 70 – lecia rozwoju poznańskiej energetyki. Dla szerszego zobrazowania tematu z poszczególnych rozdziałów, można przedstawić kilka danych szczegółowych, a mianowicie : ad. Rozdział I. w pruskiej niewoli. Począwszy od 1890 roku, energia elektryczna zyskuje w Poznaniu coraz więcej zwolenników. W ówczesnym Poznaniu, poza mniejszymi elektrowniami domowymi, istniała prywatna elektrownia blokowa (Kortings-Elektrizituts-werke) zasilająca dwa bloki w śródmieściu, natomiast Wilda, Łazarz i Jerzyce, posiadały od roku 1895,1897 i 1898 elektrownie należące do odnośnych gmin dzielnicowych. Poza tym, własną elektrownię posiadało także Towarzystwo Tramwajowe. W roku 1900 czynnych było w Poznaniu 5 elektrowni prywatnych, których produkcja roczna wynosiła łącznie 114 393 kWh. W kwietniu 1900 roku, po wcieleniu do Poznania gmin Jerzyce, Wildy i Łazarza, przynależne elektrownie przeszły na własność miasta Poznania. Należy przyjąć, że historyczny rozwój energetyki miasta Poznania, rozpoczyna się z chwilą wybudowania i uruchomienia elektrowni miejskiej, przy ul. Grobla w dniu 31 października 1904 roku. Oto kilka ciekawych danych technicznych tego obiektu: początkowo zainstalowano 3 silniki na gaz ssany o mocy łącznej 600 KM napędzające generatory prądu stałego. Elektrownia zasilała sieć miejską prądu stałego 2 x 110 V. Niebawem, okazało się, że przyrost odbiorców i zainstalowanej mocy, zmusza do zwiększenia mocy urządzeń wytwórczych. W latach 1906 – 1910, brakującą ilość energii elektrycznej na potrzeby miasta, uzupełnia się z elektrowni tramwajowej oraz z siłowni Wodociągów Miejskich. W roku 1910/11 w elektrowni Grobla uruchomione zostały turbozespoły o mocy 1000 kW każdy. Na wale każdej turbiny zainstalowano 2 generatory – jeden na prąd stały o mocy 800 kW i drugi na prąd zmienny 6000 V o mocy 500 kVA. W kotłowni zainstalowano dwa kotły wodnorurkowe, rusztowe, każdy o wydajności 8/10 t/h, ciśnieniu roboczym 15 atm., powierzchni ogrzewanej 400 m2 i temperaturze 320 – 350 0C. Elektrownie wybudowano w obiegu otwartym, przy ujęciu wody z rzeki Warty. Ciekawostką jest to, że nawęglanie i odpopielanie przewidziano ręczne. Przy elektrowni wybudowano rozdzielnię wysokiego napięcia 6 kV. Wykonano ją jako 3 – poziomową z podwójnym układem szyn zbiorczych bowiem w miarę rozbudowy elektrowni i sieci, rozdzielnia była również rozbudowywana o dodatkowe pola. Bateria akumulatorowa   pojemności 1512 Ah, dla potrzeb sieci prądu stałego została umieszczona na dwóch poziomach. Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i dalszej rozbudowy miasta, napięcie 2 x 110 V okazało się zbyt niskie i zdecydowano na zmianę na 2 x 220 V, nadal prądu stałego. Dla zasilania sieci prądu stałego m. Poznania, zainstalowano w elektrowni Grobla - 3 przetwornice, w zespołach : silnik synchroniczny 1520 KM, 6000 V, 600 obr./min. oraz po dwa generatory prądu stałego 500 kW, 230/370 V. W przetwórni Jerzyce (obecny budynek na narożniku ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej) zainstalowano – 5 przetwornic, w zespołach : silnik synchroniczny 400 KM, 6000 V, 500 obr./min. oraz po dwa generatory prądu stałego 275 kW, 220/260 V. Dla rezerwowania rozruchów stacji przetwórczych, wykonano bezpośrednie połączenie kablowe prądu stałego, między elektrownią Grobla i przetwórnią Jerzyce. Zmiana napięcia na 2 x 220 V z zachowaniem nadal prądu stałego, była poważnym błędem, jeśli wziąć pod uwagę ogromne nakłady na przebudowę i niekorzystne warunki dalszego zasilania miasta drogą przetwarzania prądu zmiennego wysokiego napięcia na prąd stały, za pomocą przetwornic pracujących z niską sprawnością. Skutkiem popełnionego błędu, miasto zostało zmuszone do dwukrotnej przebudowy sieci. Zmiana prądu stałego 2 x 220 V na prąd zmienny 220/380 V stała się nieunikniona i począwszy od roku 1918 systematycznie realizowana. Dynamika rozwoju energetyki m. Poznania, świadczyć może takimi danymi: rok 1904 – moc zainstalowana wynosi 0,44 MW; rok 1917 – moc ta wynosi 10 MW, wzrost [ 2180 % ]; rok 1904 - ilość odbiorców energii = 450; rok 1917 - ilość odbiorców = 5000, wzrost [ 1010 % ]; rok 1904 - zużycie energii el./ mieszk. = 4,8 kWh; rok 1917 - zużycie do 44,5 kWh; wzrost [ 823 % ]; rok 1904 - długość linii elektrycznych = 59 km; rok 1917 - długość linii wynosi 155 km, wzrost [ 168 % ]

ad. Rozdział II. w Polsce międzywojennej, to okres w latach   od 1919 r do 1939 r., który cechuje   dalszy wzrost obciążenia w sieci przesyłowo – rozdzielczej m. Poznania i wyraźnie wskazuje na konieczność budowy nowej elektrowni, biorąc pod uwagę perspektywy rozwojowe miasta i energetyki. W latach 1919 – 1924 rozbudowa sieci elektro-energetycznej wysokiego i niskiego napięcia prowadzona była głównie w kierunku zmiany prądu stałego na zmienny. W roku 1922 została zelektryfikowana dzielnica Sołacza, gdzie wprowadzono od razu prąd zmienny 220/380 V. W latach 1925/1926 wybudowano następujące obiekty przesyłowo–rozdzielcze : - stację transformatorową 6/04 kV, MST-10, MST-11, MST-13, MST-15 ; sieć prądu zmiennego na przedmieściu Dębiec ; sieć prądu stałego 2 x 220 V w dzielnicy Wilda i prądu zmiennego w dzielnicy Śródka. W związku z olbrzymią dynamiką wzrostu na energię elektryczną budowa nowej elektrowni stała się faktem i zlokalizowana została na miejscu dawnego fortu Czecha przy ulicy Garbary. Dnia 6 października 1927 roku rozpoczęto wbijać pierwsze pale ( ogółem 2187 szt. o wym. 30 x 30 cm dł. 6,5 – 10 m ) a uroczyste uruchomienie nastąpiło 23 listopada 1929 r. Zakres budowy I etapu ( 1927- 1930 ) obejmował montaż 3 – ech jednostek kotłowych oraz 2 turbozespoły o mocy 8000/10 000 kW każdy. Aparaturę nastawni i rozdzielni głównej dostarczyła i zamontowała firma A.S.E.A. (Szwecja). Moc osiągalna nowej elektrowni wynosiła 20 000 kW. W roku 1927 zelektryfikowano szereg gmin – Żabikowo, Kotowo, Stare Puszczykowo, Niwka, Mosina. W roku 1928 w związku ze zbliżającą się Powszechną Wystawą Krajową nastąpiła dalsza rozbudowa sieci elektrycznej w poszczególnych dzielnicach miasta. Łącznie ułożono 28 km kabli wys. napięcia – 6 Kv oraz 145 km kabli niskiego napięcia, bowiem zelektryfikowano całkowicie przedmieścia : Winiary, Rataje i Starołękę. W roku 1935 została wybudowana linia napowietrzna 15 kV z Mosiny do Śremu o długości 23,5 km oraz w 1937 roku do sieci napowietrznej WN zasilanej z poznańskiej elektrowni miasta Kościan, Swarzędz, Czempin i Murowana Goślina. Wysunięty w latach 1938/1939 projekt utworzenia pierścienia sieci elektrycznej 30 kV został odłożony. W roku 1939, w związku ze znaczną dynamiką obciążenia sieci, władze m. Poznania złożyły zamówienie na nowy turbozespół mocy 15 000 kW w firmie „ Pierwsza Brneńska Fabryka Maszyn” w Brnie - Czechosłowacja, który nie dostarczono do wybuchu wojny.

ad. Rozdział III. - okupacja hitlerowska :   Podczas działań wojennych w 1939 roku obie elektrownie ocalały, poważnym uszkodzeniom uległ układ przemysłowo – rozdzielczy sieci elektrycznej miasta. Na terenie miasta, Niemcy planują rozwinięcie przemysłu zbrojeniowego. W roku 1940 zostało zrealizowane polskie zamówienie na dostawę turbo-zespołu o mocy 15 000 kW przez firmę „ Pierwsza Brneńska Fabryka Maszyn” w Brnie - Czechosłowacja. W latach 1942 – 1944 prowadzono głównie prace w kierunku rozbudowy sieci przesyłowo rozdzielczej 30 kV przez GPZ wokół miasta. Urządzenia elektrowni były eksploatowane do maksimum, przy ograniczeniu remontów kapitalnych a nawet bieżących. Produkcja energii elektrycznej wzrosła z 47 mln. kWh do 183 mln. kWh; w roku 1944. Ilość odbiorców energii elektrycznej w tym okresie wzrosła z 48 493 do 54 425.   Przerwa w pracy elektrowni i wyłączenie całej sieci przesyłowo – rozdzielczej, nastąpiło w dniu 3 lutego 1945 r. z chwilą gdy wojska radzieckie wkroczyły do Śródmieścia oraz w okolice elektrowni i rozpoczęły wyzwolenie m. Poznania.  

ad. Rozdział IV. - Polska Ludowa, to okres w latach od 1945r do 1970r. W czasie kiedy o Poznań toczyły się walki, energetycy już rozpoczęli pracę, odbudowywali i uruchomiali obiekty energetyczne. Najwcześniej uruchomiono elektrownię przemysłową przy zakładach H.C.P. , która oddawała energię na potrzeby miasta już od 21 lutego 1945 r. w dniu 14 lutego 1945r. pierwsi pracownicy w starej Elektrowni Grobla przystąpili do usuwania uszkodzeń i przygotowania do rozruchu, jeszcze pod obstrzałem niemieckich dział i karabinów. W dniu 22 lutego nastąpił próbny rozruch turbozespołu 1000 kW celem ładowania akumulatorów. Jeszcze tego samego dnia, popołudniu po podaniu napięcia, uruchomiona została stacja wodociągów ( K-4). W pierwszych dniach marca rozpoczął pracę drugi turbozespół o mocy 4000 kW, a 20 marca trzeci także o mocy 4000 kW. Uruchomienie nowej elektrowni Garbary nastąpiło dopiero 25 czerwca 1945 r. w wyniku ofiarnej pracy załogi, po usunięciu zasadniczych uszkodzeń, które były największe, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo „Cytadeli”, stanowiącej ostatnie gniazdo oporu Niemców w naszym mieście. Jakowy pierwszy wszedł do ruchu turbozespół T2 – BBC 10 MW i kocioł K2. Następnie kolejno uruchomiono kotły K1, K3, i K4 oraz turbozespół T1 – P.B.- 10 MW. W międzyczasie, trwały intensywne prace na sieci przesyłowo-rozdzielczej i GPZ-tach przy usuwaniu zniszczeń. Do końca 1945 roku po usunięciu uszkodzeń i odbudowie uruchomiono: 68,7 km linii kablowych W.N., 83 km linii kablowych n. n., 49,3 km linii nap. W.N., 238 km linii nap. n.n., 32 stacje transformatorowe, 460 pkt. oświetlenia ulicznego, budynki i rozdzielnie sieciowe.  W roku 1946 łączna produkcja obu elektrowni wynosiła 104.454 MWh. W latach 1947-1949 rozpoczęła się realizacja Planu Trzyletniego, którego głównym zadaniem była dalsza rozbudowa a wysiłek załóg elektrowni i sieci skierowany był na: - pełnej mocy osiągalnej w Elektrowni Garbary i uruchomienie całej sieci przemysłowo-rozdzielczej. W okresie planu 6-letniego ( 1950 – 1955 ) energetykę w m. Poznaniu charakteryzuje dynamiczny rozwój. Rozbudowana została poważnie elektrownia i sieć przesyłowo-rozdzielcza np. GPZ-15 na napięciu 110/30/15 kV. Na poszczególnych napięciach zastosowano podwójne układy szyn. Z dniem 1 stycznia 1951 roku została wprowadzona reorganizacja w energetyce i powstają Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą

w Poznaniu. W okresie realizacji planu 5-letniego ( 1956 – 1960 ), rozbudowuje się sieć elektro-energetyczną m. Poznania z niesłabnącym tempem. Szczytowe obciążenie wzrasta o 91,5 % i osiąga 107MW. Ilość odbiorców wzrasta o 22% a długość linii przesyłowych i rozdzielczych średnio rocznie zwiększa się o 66 km. Najważniejszą jednak inwestycją  sieciową jest punkt redukcyjny 220/110 kV o mocy 130 MVA w GPZ-16, uruchomiony 18 września 1959 roku. Realizowana kolejna pięciolatka ( 1961 – 1965 ) stanowi część składową 20- let. planu dalszego rozwoju, by osiągnąć wzrost o około 52%. Średnio, długość budowanych linii wzrasta rocznie o około 102 km. Realizuje się konsekwentnie rozbudowę sieci 110 kV wokół miasta Poznania, przekształcając ją w sieć rozdzielczą.  Powyższe dane spowodowały ożywioną dyskusję i uzupełniano wspomnieniami kolegów, uczestników zebrania, którzy jako pracownicy przedsiębiorstw energetycznych w znacznym stopniu uczestniczyli w tworzeniu historii energetyki poznańskiej w omawiany temacie.

B. drugi temat prezentacji przygotował   mgr inż. Benedykt Kubacki – główny specjalista

    z „Energoprojektu”. pt. Izolatory sieci napowietrznych – badanie izolacji. Prelegent przedstawił, wymagania w zakresie badań nowych rozwiązań łańcuchów izolatorów dla linii NN i WN oraz podał przykłady rozwiązań jakie posiadają wielu producentów i dostawców nieznanych do tej pory na rynku. Podał przykłady, w których inwestor wymaga sprawdzenia proponowanych dla danej linii łańcuchów izolatorów przez renomowane laboratoria wysokich napięć. Podstawowy dokument to Standardowa Specyfikacja Techniczna, opracowywana przez Departament Eksploatacji Polskie Sieci Energetyczne S.A., który wystawia odpowiednie załączniki np. - załącznik nr 7a dot. Ceramicznych długo piennych izolatorów wiszących do 400 kV; - załącznik nr 7b dot. Szklanych izolatorów kołpakowych wiszących do 400 kV; - załącznik nr 7c dot. Kompozytowych izolatorów kołpakowych wiszących do 400 kV; Specyfikacje określają normy, jakie muszą spełniać izolatory i ustalają pewne dane: - warunki eksploatacji, - parametry środowiskowe, - własności mechaniczne, - wymiary,- kształt, - materiały,  - własności elektryczne, - odporność na działanie łuku elektrycznego i inne. Podano przykładowe wymagania łańcuchów, ich rozwiązania oraz sposoby badań celem opracowania specyfikacji dla danego typu.    Ożywiona dyskusja po prezentacji na w/w tematy, była świadectwem dużego zainteresowania oraz ciekawymi wrażeniami z oglądanych materiałów z tej części prezentacji.

C. Następny temat prezentacji przedstawił członek Zarządu SEP, kol. Władysław Biały, pod tytułem „ najnowsze przepisy w zakresie instalacji elektrycznych w zastosowaniu zabezpieczeń różnicowo- prądowych”.  W treści wystąpienia poruszono następujące problemy: zmiany w przepisach o dopuszczeniu do prac elektrycznych z nowymi ustaleniami. Norma jako utwór literacki własności PKN. Polska Norma, może być przywoławcza lub dobrowolna, zawsze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Omówiono nowe oznaczenia np. norma PN i PE , PN-ICE , PN-EN, PN-HD (norma zharmonizowana). Podano, że istnieją prenormy SEP wydawane specjalnie w zeszytach np. nr 2. Instalacje   elektryczne,

4. Sieci kablowe, itp.   Następnie poruszono problemy ochrony od porażeń, uwzględniając podstawowe zasady  zabezpieczeń tj. ochronę podstawową ; przez zastosowanie izolacji roboczej, stosując przykrywki i przysłony na części urządzeń pod napięciem. Kolejne rozdziały prezentacji to zastosowanie zabezpieczeń różnicowo– prądowych. Omówiono miejsca do obligatoryjnego zamontowywania np. gniazda wtykowe w pokojach, łazienkach, kuchniach, na placach budowy. Urządzenia z wyłącznikami różnicowo- prądowymi winny być okresowo sprawdzane przez użytkowników i również badane specjalnymi miernikami przez uprawnione osoby. Omówiono również sposób przygotowania sieci zasilającej w/w wyłączniki - przez rozdzielenie przewodów w obwodzie N oraz PE, podając minimalne przekroje, np. WLZ nie mogą mieć mniejszych przekrojów przewodów niż 10 mm2 Cu i 16 mm2 , a dla Al, w obwodach gniazd wtykowych stosujemy przekroje przewodów 3 x 2,5 mm2 dla miedzi.  Ożywiona dyskusja po prezentacji na w/w tematy, była świadectwem dużego zainteresowania szczególnie w zakresie stosowania w instalacjach domowych.

D. Kolejny temat prezentacji pt. : EKSPORT POZNAŃSKIEJ GAZOWNI DO CHIN, który przedstawił członek naszego Koła, kol. Tadeusz Sobczak, na podstawie własnych przeżyć, będąc pracownikiem Wielkopolskich Zakładów Gazownictwa w Poznaniu i bezpośrednim uczestnikiem demontażu istniejącej poznańskiej

gazowni oraz ponownego montażu w Chinach.    

E. Kolejny temat prezentacji pt. : Rok 2016 pod patronatem prof. Władysława Latka. Przedstawienia życiorysu i wspomnienia o działalności patrona roku 2016 – prof. Władysława Latka jako wybitnego fachowca i działacza, członka ZG SEP, dokonał kol. Stanisław Jung . Oto niektóre dane z jego działalności i życiorysu- profesor, urodził się 28 lutego 1916 r. W 1934 r ukończył Gimnazjum Męskie w Łukowie. Studia w Politechnice Warszawskiej uzyskując absolutorium w 1939 r. a egzamin dyplomowy w 1945 r. Pracuję w Międzykomunalnym Związku Elektryfikacyjnym LUBZEL, jako kierownik stacji prób i warsztatu remontowego maszyn   elektrycznych i transformatorów. W latach 1946-1950 zajmował się projektowaniemi budową maszyn indukcyjnych i nadzorował montaż dużych układów napędowych. W latach 50 –tych rozpoczął pracę naukowo dydaktyczną w Katedrze Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej. Pracę tę kontynuował do ostatnich chwil swojego życia. Kariera naukowa to: w 1951 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1955r. został mianowany docentem, w roku 1961 – profesorem   nadzwyczajnym a w roku 1971 – profesorem zwyczajnym. Zmarł 18 października 1991r.

F. Na zebraniach Koła Seniorów ciekawe prezentacje przedstawiali specjalnie zapraszani goście zapoznając zebranych z aktualnie ciekawymi tematami a mianowicie ; Dyrektor Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mgr inż. Janusz Kujawski oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej Delegatury URE w Poznaniu mgr Anna Karbowska – Kociemba, przygotowali program prezentacji na temat : usługi telekomunikacyjne różnych Operatorów Telefonii Komórkowej i związane z tym zagrożenia dla abonentów.  

W bardzo szerokim i szczegółowym omówieniu poruszono następujące tematy: 1. - nieuczciwe praktyki konsumenckie 2. - usługi o podwyższonej opłacie, tzw. Premium Rate   3. - rejestracja kart przed płacowych 4. - sposoby dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorstwa  – to jest operatorów telefonii komórkowej.

     Omawiając poszczególne tematy podano następujące wskazówki:

     Ad 1.   - zawsze dokładnie i bez pośpiechu utrzymywać kontakt z odwiedzającym przedstawicielem Operatora, sprawdzając imię i nazwisko oraz firmę reprezentującego. Nie przedkładać żadnych rachunków i danych osobowych; trzeba być czujnym. Po uzgodnieniu warunków nie podpisywać żadnej umowy, a w oświadczeniu warunków szukać pozycji, o prawie odstąpienia od umowy np. w ciągu 14 dni.  

     Ad 2. - gdzie szukać pomocy ?. U Rzecznika Praw Konsumenta, organów ścigania (policja, prokuratura) wg art. 286 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.2016r poz.1137z późn. zm.) Podano rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie, który znajduje się na stronie internetowej U.K.E.

   Adres: Centrum Informacji Konsumenckiej U.K.E.[ Urząd Komunikacji Elektronicznej ]  Poznań ul. Kasprzaka 54 60-245 POZNAŃ,   e-mail : poznan @ uke.gov.pl

   Podano kilka przykładów wysyłania fałszywych SMS –ów   na przykład :  

   7 x xx       np. 72 xx - druga cyfra to koszt netto x 2 zł

   9 xx xx     np. 905 xx- druga cyfra to koszt netto x 5 zł podobnie wysyłanie MMS – ów

   9 xx xx     np. 925 xx - druga cyfra to koszt netto x 25 zł

   Podano OSTRZEŻENIE na Subskrypcję ?! to jest zgodę, na otrzymywanie płatnych   „Wiadomości” przez SMS i MMS na przykład : 5 x xx   lub   np. 525 xx - druga cyfra to koszt netto x 25 zł lub kilkanaście złotych.        

Jak uniknąć w/w sytuacji ; należy zastosować   blokadę usług Premium Rate, jest to nieodpłatne blokowanie oraz bezpłatne zapewnienie i określenie progu.

Ponadto należy rozważnie czytać zgłoszenia - np. głuchy telefon:

225. xx – Wybrzeże Kości Słoniowej a podobny jest na 24. xx   - Płock                         

Ad 3. Podano, że obowiązuje rejestracja kart pre-paid w celu podniesienia efektywności polskiego Systemu Teleinformatycznego – abonent podaje: imię, nazwisko, pesel.

Ad 4. Następnie prelegenci podali drogi dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorstwa – to jest operatorów telefonii komórkowej. Wyszczególniając drogę postepowania w kolejności :  - postepowanie reklamacyjne u Operatora, - postepowanie interwencyjne, - postepowanie mediacyjne, - postepowanie przed stałym Polubownym Sądem Konsumenckim, - postepowanie przed Sądem Powszechnym.

G.   Następny temat prezentacji, którą przygotował kol. Stanisław Jung,  pt. zabezpieczenia przed przepięciami urządzeń domowych. W prezentacji przedstawiono kilka charakterystycznych szczegółów a mianowicie :

- pokazano graficznie, rodzaje i kształt przepięć w sieciach zasilających mieszkania oraz podano reprezentację różnych poziomów przepięć w sieci elektrycznej.

- pokazano kształt przepięcia w interwale czasowym, jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej powyżej wartości znamionowej.

- pokazano kształt przepięcia w sieci i jego ograniczenia przez zastosowanie ochronników klasy B, C, D.                                                               

- podano klasyfikację poziomów ochrony dla urządzeń zabezpieczanychogranicznikami typu A, B, C, D z podaniem zakresów stosowania i tak:

a) większe i nieskomplikowane urządzenia elektryczne - dla nich wymagany poziom ochrony winien być kategorii IV oznaczonej literą A.

b) urządzenia elektryczne zawierające czułe elementy elektroniczne - dla nich wymagany poziom ochrony winien być kategorii III oznaczonej literą B.

c) czułe urządzenia elektryczne zawierające sterownicze elementy elektroniczne - dla nich wymagany poziom ochrony winien być kategorii II oznaczonej literą C.

d) bardzo czułe urządzenia elektroniczne, zawierające zasilacze i sterownicze elementy elektroniczne - dla nich wymagany poziom ochrony winien być kategorii I oznaczonej literą D.

- w dalszej części, przedstawiono szczegółowy rysunek nowego typu ogranicznika przepięć klasy B.   Zbudowany jest on w oparciu o iskiernik trójelektrodowy z elektronicznym układem zapłonu łuku.

- pokazano rysunki sekwencji działania ogranicznika gdzie :

a) udar prądowo napięciowy powoduje wzrost napięcia między elektrodami iskiernika

b) elektroda pomocnicza powoduję zapłon iskiernika, a on inicjuje wyładowanie mędzy dwoma elektrodami głównymi.

c) powstanie łuku elektrycznego pomiędzy głównymi elektrodami iskiernika i odprowadzenie prądu udarowego.

- pokazano schematy ideowe sposobu podłączeń ograniczników typu B,C,D do sieci    elektrycznej urządzeń domowych.

- na kilku zdjęciach pokazano skutki przepięć udarowych w urządzeniach przemysłowych i tablice rozdzielni bezpiecznikowych z miejscami gdzie powinny być zainstalowane ograniczniki, które nie spowodowałyby tak niekorzystnych skutków przepięcia z energetycznej sieci zasilającej czułe urządzenia domowe i przemysłowe.

W uzupełnieniu do w/w tematu, zajął głos kol. Władysław Biały, lektor specjalistycznych szkoleń SEP, dodając kilka szczegółów oraz przykładów z aktualnych przepisów obowiązujących w zakresie stosowania ochrony przepięciowej.

H. Na plenarnych zebraniach Koła Seniorów, zasadą stało się zapoznawanie się z aktualnymi wydaniami czasopism specjalistycznych i nowościami w nich zawartymi. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się wydania zeszytów BIULETYNU ORGANIZACYJNEGO I NAUKOWO-TECHNICZNEGO STOWARZYSZENIA

   ELEKTRYKÓW POLSKICH „Spektrum” w których przedstawiano artykuły z działalności Stowarzyszenia w Kołach Oddziałów SEP oraz przestawiano programy i plany organizowanych konferencji, omawiano seminaria, konkursy, wystawy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się ostatnie wydanie, bowiem w programie

   Oddziału Poznańskiego SEP przedstawiono i omawiano temat XIX Sympozjum z cyklu współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, informatyczne, pt. Sieci i instalacje – teoria i praktyka a kilku kolegów brało w nim udział.

Prezes Koła 75   Leszek Stanowski


Koło nr 79 ENEA Operator Sp. z o.o Rejon Dystrybucji Opalenica

W 2016 r. roku członkowie Koła nr 79 działającego przy ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyli w organizowanych przez Oddział Poznański SEP imprezach o charakterze naukowym (seminaria, sympozja i konferencje) oraz turystycznym (wycieczki, rajd samochodowy).

Ponadto w dniu 13.12.2016 r. Koło SEP nr 79 zorganizowało spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym uczestniczyło 24 członków Koła. W trakcie spotkania podsumowano działalność Koła w 2016 roku oraz poddano dyskusji przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017.

Prezes Koła 79 Jacek Kurek

More in this category: « Koło 19

Kalendarz

Maj 2022
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Newsletter

© 2016 Stowarzyszenie Elektryków Polskich